Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Річна регулярна інформація  next  28.04.2017р. (час розміщення 9:00) Річний звіт емітента за 2016 рік


Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

27.04.2017

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

33718227

4. Місцезнаходження

Дніпропетровська , -, 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

5. Міжміський код, телефон та факс

(056)373-97-93 (056)373-97-93

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

«Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» № 81

 

28.04.2017

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://fbp.com.ua

в мережі Інтернет

28.04.2017

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
у п.1 емiтент як акцiонерне товариство не заповнює iнформацiю про органи управлiння
п.3 Емiтент не приймав участi у створеннi юридичних осiб
п.4 У Емiтента не призначено корпоративного секретаря
п.5 Емiтент не користується послугами рейтингового агенства
п.7 пп.2 посадовi особи акцiями емiтента не володiють
п.10 Дивiденди в звiтному перiодi не нараховувались та не сплачувались
п.12 пп.2,3,4,5 емiтент не випускав облiгацiї, iншi цiннi папери, та не має похiдних цiнних паперiв, викупу власних акцiй не було
п.14 п.4 Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.14 пп.5 Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi
п.15 Емiтент не випускав боргових цiнних паперiв
п.18 -27 iнформацiя не заповнена з причини її вiдсутностi випуску iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН
п.28 Вiдомостi про аудит. висновок заповнюються емiтентами з приватним розмiщенням цiнних паперiв
п.30 емiтент не складає фiнансову звiтнiсть за нацiональним стандартами, оскiльки перейшов на мiжнароднi
п.32-33 не заповнено, оскiльки емiтент не випускав борговi цiннi папери та цiльовi облiгацiї.
У табличцi "iнформацiя про засновникiв...." вказуються особи, якi заснували Товариство, та частки якою вони володiють станом на 31.12.2016р.
Поле "серiя та номер свiдоцтва про державну реєстрацiю" не заповнено, оскiльки уi Виписки з ЄДР така iнформацiя вiдсутня.

 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

-

3. Дата проведення державної реєстрації

29.01.2008

4. Територія (область)

Дніпропетровська

5. Статутний капітал (грн)

50000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

66.11 Управлiння фiнансовими ринками

62.02 Консультування з питань iнформатизацiї

62.09 Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп’ютерних систем

10. Органи управління підприємства

Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "БАНК АВАНГАРД"

2) МФО банку

380946

3) поточний рахунок

26505000106001

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

5) МФО банку

-

6) поточний рахунок

-

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

№231

14.03.2008

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

24.03.2018

Опис

Дата закiнчення термiну дiї лiцензiї 24.03.2018р., Емiтент прогнозує подовжувати термiн дiї лiцензiї.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ЗАТ "Юпрас Капiтал"змiнено найменування на ПрАТ "Альтана Капiтал"

20337279

04053Україна м. Київ провулок Киянiвський, буд.7А

0.057073

ТОВ "Фондова компанiя Пiлот"

25479222

69002Україна Запорiжжя Гоголя, 70

0

ПАТ "ДОМ- IНВЕСТ" змiнено найменування на ПАТ "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000Україна Днiпро Ленiна, 30

94.235723

ПАТ "ТЕРА- IНВЕСТ"

34497058

49000Україна Днiпро Ленiна, 30

0

ПрАТ "Менеджмент технолоджiз"

32987822

49000Україна Днiпро Ленiна, 30

0

ТОВ "Центральний Брокер"

34560611

49000Україна Днiпро Ленiна, буд. 30

0

ТОВ "Брокер Актив"

35447123

49000Україна Днiпро Ленiна, 30

0

ТОВ "Дилер Iнвест"

35447118

49000Україна Днiпро Ленiна, 30

0

ТОВ "Акцептор"

31152642

61013Україна Харкiв Шевченка, буд.28-А

0.009455

ЗАТ "Унiвер Капiтал"

33592899

01033Україна Київ Льва Толстого, 15-Б

0

ТОВ "Фiма Iнтернешнл Київ"

35138019

01033Україна Київ Саксаганського, 36-Б

0.000017

ТОВ "Укрсервiс"

22193583

76018Україна Iвано-Франкiвськ Галицька, 67 оф.509

0.000017

ТОВ "Фiнком Капiтал"

34045327

03062Україна Київ Естонська, 120

0

ПАТ "Альфа-банк"

23494714

01025Україна Київ Десятинна, 4/6

0.000017

ЗАТ "Майстер Брок"змiнено найменування на ПрАТ "Майстер Брок"

21608094

04050Україна Київ Артема, 60

0.000017

ТОВ ФК "Фiнекс-Україна"

31063268

61024Україна Харкiв Чайковського, 5/7/9 к2

0.009455

ТОВ "Арта цiннi папери"

32709075

01001Україна Київ пров. Музейний, 4

0.000020

АБ "IНГ Банк Україна"змiнено найменування на ПАТ "IНГ Банк Україна"

21684818

04070Україна Київ вул Спаська, 30-а

0.000017

ТОВ "ФК "Куб"

32999754

01013Україна Київ Камишинська, буд.4, офiс 11

0.000094

ТОВ "ФК "Декра"

24685310

76005Україна Iвано-Франкiвськ Чорновола, 103

0.000017

ТОВ "Кейбiсi Сек`юрiтiз Україна"

33396156

04070Україна Київ Iллiнська, 8

0.000017

ТОВ "Фiнанс Груп Iнвест"

31705787

49027Україна Днiпро пр.Карла Маркса, буд.22

0.000017

ЗАТ "Юнiверсал Секьюрiтiз"

32987859

4900Україна Днiпро Ленiна, 30

0

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Антонов Сергiй Михайлович

д/н д/н д/н

0

Усього

94.311956

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишков Станiслав Євгенiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

01.11.2007р. - 03.08.2009р. директор ТОВ "Центральний Брокер"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 71 960,29 грн. В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015 р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.
Директор протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Шишков С.Є. протягом останнiх 5 рокiв обiмав наступнi посади: з 04.08.2009р. по теперiшнiй час директор ПАТ "ФБ "Перспектива". Основне мiсце роботи. Стаж роботи 24 роки.
Посад на iнших пiдприємствах не займає.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiлюшко Едуард Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1963

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

31

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива", 2008р. ТОВ "Торгiвельно-iнформацiйна система "Перспектива" реорганiзовано у ВАТ "ФБ "Перспектива"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

У полi дата набрання повноважень стоїть дата останнього переобрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Голова Бiржової Ради Мiлюшко Едуард Iванович
Мiлюшко Е.I. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 04.08.2009р. до 01.02.2016р. - голова Бiржової ради ПАТ "ФБ "Перспектива", з 01.02.2016р. по теперiшнiй час - радник ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає. Стаж роботи 31 рiк.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Отримано у звiтному перiодi винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 4900,00 грн.
В натуральнiй формi винагороди вiд емiтента не отримував.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Бiржової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернобровська Каролiна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

27

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 06.07.2010 р. – 24.01.2014р. ПАТ «Фiнансова компанiя «Сучаснi кредитнi технологiї», посада – головний бухгалтер.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Чернобровська Каролiна Миколаївна.
Чернобровська К.М. протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 06.07.2010р. по 24.01.2014р. головний бухгалтер ПАТ «ФК «Сучаснi кредитнi технологiї», з 27.01.2014 року по теперiшнiй час обiймає посаду бухгалтера-експерта ТОВ «Юнiверсал секьюрiтiз» (4900, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30).
Загальний стаж роботи 27 рокiв.
Винагород в тому числi i в натуральнiй формi вiд емiтента у звiтному перiодi не отримувала.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Бiржової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевчук Костянтин Дмитрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ" (10.06.2004 - 01.06.2005 рр.)

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

22.04.2015 3 роки

9) Опис

У полi "дата набуття повноважень" стоїть дата останнього обрання.
До виключної компетенцiї Бiржової ради належить:
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Бiржi;
пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Бiржею акцiй;
прийняття рiшення про розмiщення Бiржею iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
прийняття рiшення про викуп розмiщених Бiржею iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;
обрання та припинення повноважень Директора Бiржi;
затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з Директором Бiржi, встановлення розмiру його винагороди;
прийняття рiшення про вiдсторонення Директора Бiржi вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Бiржi;
здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Бiржi;
обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Бiржi;
обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом;
обрання аудитора Бiржi та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п. 11.8. Статуту та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.11.6. Статуту;
вирiшення питань про участь Бiржi у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
вирiшення питань, передбачених чинним законодавством України в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Бiржi;
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Бiржi за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
визначення ймовiрностi визнання Бiржi неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок викупу акцiй;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв Бiржi та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до чинного законодавства України;
. встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Бiржi;
прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв Бiржi, затвердження їх статутiв та положень;
винесення рiшень про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб Бiржi;
здiйснення погодження (не погодження) фiнансових звiтiв та пропозицiй про розподiл прибутку i збиткiв Бiржi, якi готуються Директором Бiржi для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв Бiржi;
здiйснення розгляду та вирiшення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Бiржової ради, Ревiзiйною комiсiєю (Ревiзором), Директором Бiржi та здiйснення iнших повноважень, що делегованi Загальними зборами акцiонерiв Бiржовiй радi.
Вiдповiдно до протоколу чергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова Бiржа «Перспектива» (далi- Товариство) вiд 22.04.2015р. у зв’язку iз поданням членом Бiржової ради Товариства Лiтвiн Свiтланою Петрiвною заяви про дострокове припинення її повноважень прийнято рiшення: 1. Припинити повноваження Бiржової ради у попередньому складi, 2. Обрати строком на три роки Бiржову Раду Товариства в новому складi у кiлькостi 3 осiб. Член Бiржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович.
Шевчук К.Д. протягом останнiх 5 рокiв обiймав наступнi посади: з 01.06.2005 р. по теперiшнiй час - директор ТОВ "Фiнансова компанiя "КУБ", мiсцезнаходження пiдприємства: 01013, м. Київ, вул. Камишинська, буд.4, оф. 11. Стаж роботи 17 рокiв. Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримував.
Протягом звiтного перiоду склад Бiржової ради не змiнювався.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Морозова Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

3

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.04.2014 3 роки

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу чергових загальних зборiв Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива» (далi - Товариство) вiд 22.04.2014р. прийнято наступнi рiшення: 1. У зв’язку iз поданням Ревiзором Товариства Северин Оксаною Олександрiвною яка змiнила прiзвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревiзора Товариства, припинити повноваження Ревiзора Товариства, покладенi на Северин О.О. Перебувала на данiй посадi 1 рiк 1 мiс. 2. Для проведення перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та у зв’язку iз невеликою кiлькiстю акцiонерiв, обрати з 23.04.2014. Ревiзором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Бiржi за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя (Ревiзор) готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
Морозова Т.М.протягом останнiх 5 рокiв обiймала наступнi посади: з 04.10.2013 р. – по 31.01.2014 р. Товарна Бiржа «Перспектива-Коммодiтi», посада – економiст вiддiлу торгiвлi, з 03.02.2014 р. – по теперiшнiй час: ТОВ «Юнiверсал Секьюрiтiз» (49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30), посада – бухгалтер-операцiонiст
Стаж роботи - 3 роки.
Протягом звiтного перiоду Ревiзор не змiнювався.
Винагороди, в тому числi в натуральнiй формi вiд емiтента в звiтному перiодi не отримувала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крюкова Юлiя Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", менеджер з продажу з 01.11.2011р. по 14.02.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з адмiнiстративної дiяльностi (за сумiсництвом) Крюкова Юлiя Ярославiвна.
Загальний стаж роботи 16 рокiв.
Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi, є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Протягом звiтного перiоду отримала винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 28584,37 грн.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: спецiалiста з продажу ДП "Блiц", менеджера з продажу ДП "Акцепт" та ДП "Веста" ТОВ "Iнкоме-Україна", секретаря органiзацiйного вiддiлу , головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi". Зараз обiймає посаду головного менеджера iз зв’язкiв з громадськiстю Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi" - основне мiсце роботи (мiсцезнаходження: 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник директора з розвитку (член Дирекцiї)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Вячеслав Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1978

5) освіта**

повна вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Сбондс-Україна", директор з 01.10.2003р. по 05.04.2012р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

23.03.2015 3

9) Опис

Виконавчим органом Бiржi, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Бiржi є колегiальний орган - Дирекцiя Бiржi, що очолюється Директором. Дирекцiя обирається строком на три роки та складається з трьох членiв. Персональний склад Дирекцiї затверджується на засiданнi Бiржової ради Товариства.
Роботою Дирекцiї керує Директор, який обирається Бiржовою радою Товариства, в порядку, передбаченому цим Статутом. Директор скликає засiдання Дирекцiї, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення членам Дирекцiї, членам Бiржової ради або представнику профспiлкового чи iншого уповноваженого трудовим колективом органу, який пiдписав колективний договiр вiд iменi трудового колективу.
13.2. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Бiржi, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Бiржової ради.
13.3. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам та Бiржовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Дирекцiя Бiржi дiє вiд iменi Бiржi у межах, встановлених законом та Статутом.
13.4. Членом Дирекцiї Бiржi може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Бiржової ради чи Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Бiржi.
13.5. Права та обов'язки членiв Дирекцiї Бiржi визначаються нормами законодавства, Статутом, а також трудовими договорами (контрактами), що укладаються з членами Дирекцiї. Вiд iменi Бiржi трудовi договори (контракти) пiдписує Голова Бiржової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Бiржовою радою.
13.6. Дирекцiя на вимогу органiв та посадових осiб Бiржi зобов'язана надати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Бiржi в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Бiржi.
13.7. До компетенцiї Дирекцiї вiдноситься:
13.7.1. розпорядження майном Бiржi, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр Статутного капiталу Бiржi;
13.7.2. органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Бiржi;
13.7.3. прийняття рiшень про отримання кредитiв;
13.7.4. забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Бiржi на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Бiржi. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання повiдомлення вимоги акцiонерiв;
Дирекцiя може виконувати й iншi функцiї, переданi загальними зборами акцiонерiв Бiржi до її компетенцiї, крiм повноважень, вiднесених до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Бiржi або Бiржової ради.
13.8. До компетенцiї Директора вiдноситься:
13.8.1. керiвництво роботою Бiржi;
13.8.2. затвердження поточних планiв дiяльностi Бiржi i заходiв для вирiшення поставлених завдань;
13.8.3. подання Загальним зборам акцiонерiв та Бiржовiй радi Бiржi пропозицiй з питань полiпшення дiяльностi Бiржi;
13.8.4. подання на затвердження Загальними зборами акцiонерiв рiчного звiту та балансу Бiржi;
13.8.5. затвердження, внесення змiн, доповнень, скасування внутрiшнiх документiв Бiржi з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Бiржi, а також з питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв Бiржi затвердження, внесення змiн, доповнень та скасування яких цим Статутом чи рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв чи Бiржової ради Бiржi;
13.8.6. затвердження, змiна, доповнення органiзацiйної структури Бiржi, штатного розкладу;
13.8.7. прийом на роботу та звiльнення працiвникiв Бiржi, застосування до працiвникiв Бiржi заохочень та дисциплiнарних стягнень;
13.8.8. внесення пропозицiй Бiржовiй радi Бiржi про проведення Зборiв акцiонерiв, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.9. органiзацiя скликання чергових та позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, у випадках, передбачених законом та Статутом;
13.8.10. забезпечення виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.8.11. органiзацiя ведення кадрового дiловодства Бiржа;
13.8.12. призначення керiвникiв фiлiй та представництв Бiржi;
13.8.13. вiдкриття рахункiв в банкiвських установах;
13.8.14. вирiшення iнших питань дiяльностi Бiржi, крiм питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради Бiржi та Дирекцiї;
13.9. Директор Бiржi (або особа, яка виконує обов’язки Директора Бiржi) вправi без довiреностi:
13.9.1. дiяти вiд iменi Бiржi, представляти його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях як в Українi, так i за кордоном;
13.9.2. вчиняти правочини вiд iменi Бiржi, укладати договори (контракти), в тому числi зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.3. в межах своєї компетенцiї видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Бiржi;
13.9.4. укладати колективнi договори (трудовi угоди) вiд iменi Бiржi з трудовим колективом Бiржi;
13.9.5. розпоряджатися майном Бiржi, а також грошовими коштами Бiржi, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
13.9.6. пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi документи;
13.9.7. видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi Бiржi;
13.9.8. затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Бiржi.
13.10. Органiзацiйною формою роботи Дирекцiї є засiдання, перiодичнiсть проведення яких встановлюється Директором.
13.11. Пiд час засiдання Дирекцiї ведеться протокол, яким оформляються рiшення Дирекцiї. Протокол засiдання Дирекцiї пiдписується головуючим засiдання Дирекцiї.
13.12. Повноваження Дирекцiї Бiржi припиняються за рiшенням Бiржової ради.
13.13. Дирекцiя виконує свої обов'язки на пiдставi чинного законодавства, цього Статуту, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Бiржової ради, внутрiшнiх документiв Бiржi. Дирекцiя несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Бiржової ради, якщо вони не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
13.14. Дирекцiя, в разi невиконання чи неналежного виконання своїх обов’язкiв, несе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.
Вiдповiдно до Протоколу засiдання Бiржової ради Публiчного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "Перспектива" (далi – Товариство) б/н вiд 23.03.2015р. у зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства щодо створення колегiального виконавчого органу – Дирекцiї, прийнято рiшення: обрати строком на три роки Дирекцiю Товариства у складi 3-х членiв, а саме: Заступник директора з розвитку Харченко Вячеслав Анатолiйович.
Протягом звiтного перiоду отримав винагороди у виглядi заробiтної плати у сумi 57 561,84 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Вiдсутня згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних.
Стаж роботи 15 рокiв.
Протягом останнiх 5 рокiв обiймав посади: директора ТОВ "Сбондс-Україна", заступника директора з розвитку ПАТ "ФБ "Перспектива". Посад на iнших пiдприємствах не займає.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Ленiна, буд. 30

4711786160

94.235723

95.940548

4711786160

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

4711786160

94.235723

95.940548

4711786160

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

22.04.2016

Кворум зборів**

95.9405

Опис

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства.
3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
4 питання: Звiт Бiржової ради Товариства за 2015 рiк.
5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
9 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
10 питання: Про визначення порядку пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi.
11 питання: Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
12 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства, у зв’язку iз змiною мiсцезнаходження Товариства.
13 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства, у зв’язку iз набуттям чинностi змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства» з 01.05.2016 року.

Iнших пропозицiй не надiйшло. Всi питання розглянутi-рiiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв та затвердження порядку денного здiйснювалось Бiржовою Радою Товариства.
Результати розгляду питань:
1 питання. Про обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства - Мiлюшка Едуарда Iвановича, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Ковригiну Марину Iванiвну.
2 питання. Про обрання лiчильної комiсiї Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Обрати лiчильну комiсiю у складi:
Голова лiчильної комiсiї: Рибальченко Людмила Володимирiвна;
Член лiчильної комiсiї: Мотичак Роман Стефанович.
3 питання. Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2016 рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 рiк;
2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
4 питання. Звiт Бiржової ради Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Бiржової ради Товариства за 2015 рiк.
5 питання. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.
6 питання. Про затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015 фiнансовий рiк.
7 питання. Про затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2015 рiк.
8 питання: Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015 рiк.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
У зв’язку з тим, що згiдно чинного законодавства України прибуток фондової бiржi спрямовується на її розвиток та не пiдлягає розподiлу мiж її акцiонерами, прийняти рiшення:
1. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2015 року, на формування Резервного капiталу Товариства;
2. Направити 50 (п’ятдесят) вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, станом на 31.12.2015 року, на розвиток Товариства.
9 питання. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень.
2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
10 питання: Про визначення порядку пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1) Пiд час пiдготовки та проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi Товариство має керуватися чинною на момент проведення таких зборiв акцiонерiв редакцiєю Закону України «Про акцiонернi товариства» та статутом Товариства у частинi, що не суперечить вказаному закону;
2) Пiд час проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства за наслiдками дiяльностi у 2016 роцi, голосування (в тому числi кумулятивне) з усiх питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенiв для голосування.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) має мiстити усi вiдомостi, передбаченi Законом України «Про акцiонернi товариства», в редакцiї чиннiй на момент проведення таких зборiв.
Бюлетень для голосування (в тому числi кумулятивного) засвiдчується пiдписом директора та печаткою Товариства пiсля затвердження форми та тексту такого бюлетеня Наглядовою радою Товариства, але не пiзнiше нiж за один день до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
11 питання: Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Змiнити мiсцезнаходження Товариства з мiста Київ на мiсто Днiпропетровськ.
2. Затвердити нове мiсцезнаходження Товариства: 49000, Днiпропетровська область, мiсто Днiпропетровськ, вулиця Воскресенська, будинок 30.
3. Доручити директору Товариства Шишкову С.Є. укласти договiр оренди за новим мiсцезнаходженням Товариства.
4. Уповноважити Шевцову I.В. та Старенко Т.М. здiйснювати необхiднi дiї, пов’язанi з проведенням державної реєстрацiї змiни мiсцезнаходження Товариства.
12 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новiй редакцiї, у звязку iз змiною мiсцезнаходження Товариства.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його у новiй редакцiї, у зв’язку iз змiною мiсцезнаходження Товариства.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Мiлюшко Едуарду Iвановичу.
3. Директору Товариства подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на погодження статут Товариства у новiй редакцiї, що враховує змiну мiсцезнаходження Товариства.
4. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства, що враховує змiну мiсцезнаходження Товариства, Шевцовiй I.В. та Старенко Т.М., а також здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.
13 питання: Внесення змiн до Статуту Товариства, у зв’язку iз набуттям чинностi змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства» з 01.05.2016 року.
Рiшення прийнято одностайно.
Вирiшили:
1. Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його у новiй редакцiї, у зв’язку iз набуттям чинностi змiн до Закону України «Про акцiонернi товариства» з 01.05.2016 року.
2. Надати повноваження щодо пiдписання Статуту Товариства у новiй редакцiї Головi загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Мiлюшко Едуарду Iвановичу.
3. Постановили, що рiшення про затвердження Статуту Товариства у новiй редакцiї, у зв’язку iз необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi Товариства» (iз змiнами та доповненнями), набуде чинностi з 01.05.2016 р.
4. Директору Товариства подати до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на погодження статут Товариства у новiй редакцiї, у зв’язку iз необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про акцiонернi Товариства» (iз змiнами та доповненнями).
5. До моменту погодження Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та державної реєстрацiї Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї з метою приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» (iз змiнами та доповненнями), Товариство у своїй дiяльностi керується чинною редакцiєю Закону України «Про акцiонернi товариства» та статутом Товариства у частинi, що не суперечить вказаному закону.
6. Надати повноваження щодо державної реєстрацiї Статуту Товариства, викладеного у новiй редакцiї з метою приведення його у вiдповiднiсть до вимог Закону «Про акцiонернi товариства» (iз змiнами та доповненнями), Шевцовiй I.В. та Старенко Т.М., а також здiйснення iнших заходiв щодо реєстрацiї змiн, що вiдбулись, в органi на який покладено функцiї з державної реєстрацiї юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

       

 


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Фiнекс-Аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32237449

Місцезнаходження

61022 Україна Харківська - м. Харкiв вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№3095

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.12.2002

Міжміський код та телефон

(057)7209929

Факс

(057)7209939

Вид діяльності

Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги

Опис

ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" здiйснює перевiрку фiнансової звiтностi емiтента

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ263270

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.09.2013

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

ПрАТ "МТ" як депозитарна установа надає наступнi послуги: - вiдкриття рахункiв у цiнних паперах; - депозитарний облiк цiнних паперiв - облiк цiнних паперiв, прав на цiннi папери та їх обмежень на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах; - обслуговування корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах; - надання у порядку, встановленому законодавством, iнформацiї, що мiститься у системi депозитарного облiку, на письмовi вимоги ораганiв державної влади; - надання послуг емiтентам на пiдставi договору про надання реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, а також надання додаткових послуг емiтентам, серед iншого, при проведеннi загальних зборiв (чергових або позачергових) акцiонерного товариства, послуги з управлiння рахунками емiтентiв у Центральному депозитарiї цiнних паперiв (далi – Центральний депозитарiй) чи iнших послуг, що передбаченi вiдповiдним договорами з емiтентами та не забороненi законодавством; - iнформацiйне та органiзацiйне забезпечення проведення загальних зборiв акцiонерного товариства вiдповiдно до укладеного з акцiонерами (акцiонером), якi (який) сукупно є власниками (власником) 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй акцiонерного товариства, договору та iншi.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ - м. Київ вул. Тропiнiна, буд. 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№263463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445854241

Факс

0445854241

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - клiрингової дiяльностi

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових бiржах» на фiнансовому ринку виконує функцiї особи, що здiйснює клiрингову дiяльнiсть, функцiї центрального контрагента та забезпечує здiйснення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв, укладеними на фондових бiржах. ПАТ «Розрахунковий центр» здiйснює клiринг за бiржовими угодами, розрахунки за якими здiйснюються за рахунок учасникiв клiрингу – торговцiв цiнними паперами та клiєнтiв учасникiв клiрингу. Розрахунковий центр як центральний контрагент для забезпечення виконання зобов’язань, допущених до клiрингу, виступає учасником бiржових торгiв без лiцензiї на провадження дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами. Для забезпечення виконання бiржових угод щодо цiнних паперiв ПАТ «Розрахунковий центр» укладає договiр про клiринг та розрахунки за правочинами щодо цiнних паперiв з кожною фондовою бiржею.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

№2092

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

0445910404

Факс

0444825207

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю

Опис

Центральний депозитарiй дiє з моменту реєстрацiї Правил Нацiональною комiсiєї з цiнних паперiв та фондового ринку. Центральний депозитарiй надає послуги з обслуговування випускiв цiнних паперiв, а сме вiдкриття рахунку у цiнних паперах, обслуговування випускiв цiнних паперiв та копоративних операцiй емiтента.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32987822

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська - м. Днiпро вул. Воскресенська (Ленiна), буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД№075819

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.09.2012

Міжміський код та телефон

(056)3739792

Факс

(056)3739792

Вид діяльності

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерська дiяльнiсть

Опис

надання послуг на фондовому ринку стосовно цiнних паперiв та/або iнших фiнансових iнструментiв (в подальшому ЦП/IФI) на пiдставi разових замовлень,а саме:
• виконання доручень по купiвлi, продажу чи обмiну ЦП/IФI;
• здiйснення представництва по дорученню;
• надання послуг, пов’язаних iз функцiєю керуючого рахунком у цiнних паперах у зберiгача та/або послуг щодо внесення змiн до системи реєстру власникiв iменних ЦП/IФI в об’ємi, визначеному у цьому Договорi;
• iнформацiйнi послуги про курси, операцiї та iншi iнформацiйнi послуги;
• iншi операцiї, незабороненi дiючим законодавством України.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

04.11.2010

№1012/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000070080

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.01

5000000000

50000000

100

Опис

Дата включення цiнних паперiв емiтента у лiстинг фондової бiржi (ПАТ „ФБ „ПЕРСПЕКТИВА”): 15.08.2010 р. Вiдповiдно до листа ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. у зв’язку з зупиненням торгiвлi на будь-якiй фондовiй бiржi, згiдно Рiшення директора ПАТ "ФБ "Перспектива" вiд 07.08.2015р. вих. №15/08/07-03, 07.08.2015р. з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу виключенi (дiя – делiстинг) 5000000000 шт. акцiй простих бездокументарних iменних ПАТ "ФБ "Перспектива", загальною номiнальною вартiстю 50000000 грн., що складає 100% загальної кiлькостi акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива". Випуск акцiй ПАТ "ФБ "Перспектива", якi виключенi з Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу, був зареєстрований Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 04.11.2010р., реєстрацiйний номер 1012/1/10. Цiннi папери ПАТ "ФБ "Перспектива" з 07.08.2015р. у лiстингу не перебувають. Торгiвля на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. Додаткової емiсiї акцiй або iнших цiнних паперiв протягом звiтного перiоду не було. Мета останнього закритого (приватного) розмiщення акцiй було: збiльшення статутного капiталу акцiонерного товариства за рахунок розмiщення простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi.

 


XI. Опис бізнесу

11 травня 2006 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку надала лiцензiю на провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельно–iнформацiйна система «Перспектива».
03 квiтня 2007 р. – на ТОВ «ТIС «Перспектива» апробованi першi в Українi активнi торги за технологiєю Ринку Заявок
29 сiчня 2008 р. – здiйснена державна реєстрацiя ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива», яке стало правонаступником ТОВ «ТIС «Перспектива».
06 березня 2008 р. – Державний департамент з питань зв’язку та iнформатизацiї зареєстрував центр сертифiкацiї ключiв та внiс ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» до Реєстру суб'єктiв – засвiдчувальних центрiв зареєстрованих та неакредитованих центрiв сертифiкацiї ключiв, якi надають послуги, пов'язанi з електронним цифровим пiдписом.
14 березня 2008 р. – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку прийняла рiшення про видачу лiцензiї на провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
30 червня 2009 р. – проведено першi грошовi розрахунки за наслiдками торгiв на ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» через внутрiшньодержавну небанкiвську платiжну систему «Розрахункова фондова система».
29 липня 2009 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ВАТ «Фондова бiржа «Перспектива» набув статусу Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв.
24 грудня 2010 р. – Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ “Комунiкацiйний фондовий центр”, створений шляхом перетворення та видiлення зi складу Бiржi, отримав статус акредитованого ЦСК.
05 серпня 2010 р. – здiйснена державна реєстрацiя ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
04 листопада 2010 р. – акцiї ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» включенi до бiржового реєстру.
31 сiчня 2011 р. – розпочато реалiзацiю спiльного проекту Мiжнародної фiнансової корпорацiї (IFC) та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», метою якого є сприяння розвитку ринку фiнансових стресових активiв в Українi через створення механiзмiв (iнструментарiю та платформи) їх сек`юритизацiї.
16 березня 2011 р. – мiж Мiнiстерством фiнансiв України та ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» було укладено угоду щодо врегулювання допуску державних цiнних паперiв до бiржових торгiв та включення до бiржового реєстру.
16 червня 2011 року – створено Товарну бiржу «Перспектива-Коммодiтi», яка використовує торговельнi та розрахунковi технологiї, вiдпрацьованi ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива», на товарному бiржовому ринку.
18 серпня 2011 р. – зареєстровано Правила строкового ринку ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива» та специфiкацiї строкових контрактiв на Український iндекс ставок за депозитами фiзичних осiб (Iндекс UIRD), на iндекс Українських облiгацiй (Iндекс UB), на поставку ОВДП; погоджена Методика iндексу Українських облiгацiй.
13 лютого 2012 р.- Нацiональний Банк України отримав доступ до торгiв на ПАТ «Фондова бiржа «Перспектива».
31 травня 2012 р. – стартували торги на Строковому ринку Бiржi. Це перший приклад бiржових торгiв процентними строковими контрактами (Interest Rate Future, IRF) в Українi.
01 листопада 2012 р. – обсяг торгiв на Бiржi з початку року вперше перевищив показники бiржi ПФТС. Пiсля цього лiдерство Бiржi за обсягами бiржових торгiв стабiльно збiльшувалося (ринкова частка у рiчному вираженнi зросла з 45% за сiчень-жовтень до 55% за 2012 рiк та аж до 79% у 2014 роцi).
13 лютого 2013 р. – ФДМУ та Бiржа уклали договiр про органiзацiю та проведення торгiв iз продажу пакетiв акцiй акцiонерних товариств, що належать державi.
12 квiтня 2013 р. – в обiг вперше впровадженi ф’ючерснi контракти на Iндекс KievPrime (на ставки, що вiдповiдають строкам погашення мiжбанкiвських кредитiв на строк 1 та 3 мiсяцi). Таким чином, розширене коло строкових контрактiв, що торгуються на Бiржi. 26 квiтня 2013 р. – розпочато торги на ринку РЕПО щодо державних облiгацiй (ОВДП). Вже за травень-червень частка договорiв РЕПО сягнула 10,5% загального обсягу торгiв ОВДП на Бiржi.
4 червня 2013 р. – комп’ютерна програма "Система електронних торгiв" (ЕТС Бiржi) стала першим програмним продуктом, внесеним до Перелiку програмних продуктiв на фондовому ринку, що ведеться НКЦПФР.
19-20 вересня 2013р. – вiдбулася перша мiжнародна конференцiя "Український фондовий ринок: перспективи розвитку та покращення iнфраструктури", яку органiзувала Бiржа за сприяння СРО АУФТ, ICU, НАБУ.
13 травня 2014 р. – на Бiржi укладенi першi договори за технологiєю Iнтернет-трейдингу.
18-19 вересня 2014 р. – Бiржею за сприяння Львiвської мiської ради органiзовано Lviv Financial Forum. Генеральними спонсорами виступили група ICU та СРО АУФТ.
21 сiчня 2015 р. – пiсля отримання погодження (дозволу) НБУ (30.12.2014) та реєстрацiї НКЦПФР специфiкацiй валютних деривативiв (13.01.2015) на Бiржi вiдбувся старт торгiв валютними деривативами.
20 березня 2015 р. – електронний приватизацiйний аукцiон з продажу пакету акцiй ПАТ «НВЦ «Борщагiвський хiмiко-фармацевтичний завод», що належав до комунальної власностi м. Києва.
15 травня 2015 р. – iнтеграцiя до «шлюзу» Бiржi брокерської системи SL Trade для торгiв на Строковому ринку.
06 липня 2015 р. – старт активних торгiв депозитними сертифiкатами НБУ на Бiржi, протягом 2015-2016 рр. обсяг торгiв цим iнструментом на Бiржi сягнув 18,4 млрд грн., але з середини 2016 року обiг депозитних сертифiкатiв НБУ став винятково позабiржовим..
24-25 вересня 2015 р. – участь в Odessa Financial Forum, органiзованому СРО АУФТ спiльно з ГО “АСI Україна”, генеральний спонсор – група ICU, партнери – WSE та ACC.
15 жовтня 2015 р. – завершення консолiдацiї структури власностi БГП (холдера ФБП та iнших технологiчно пов’язаних iнфраструктурних компанiй) з урахуванням вимог чинного законодавства, 17.11.2015 НКЦПФР погоджено набуття власниками iстотної участi у Бiржi як професiйному учаснику фондового ринку.
08 грудня 2015 р. – старт аукцiонiв НБУ з продажу ОВДП, до кiнця року проведено 5 аукцiонiв, в ходi яких подано заявок на 502 млн грн та реалiзовано ОВДП на суму 127 млн. грн.
Варто вiдзначити наступнi основнi подiї 2016 року, важливi для розвитку Бiржi.
21 сiчня 2016 р. – на Бiржi укладено першi угоди РЕПО з депозитними сертифiкатами НБУ, загалом протягом сiчня-травня 2016 р. таких угод укладено на 1,56 млрд грн (14% загального обсягу торгiв депозитними сертифiкатами НБУ та 13% обороту ринку РЕПО за цей перiод). Втiм, з середини 2016 р., через змiни нормативно-правових актiв, депозитнi сертифiкати НБУ втрачають можливостi бiржового обiгу.
09 лютого 2016 р. - оновлення торгового термiналу з метою надання додаткових можливостей при здiйсненнi операцiй за участi первинних дилерiв (контроль проведення операцiй та iнформацiї про потенцiйного контрагента) та операцiй РЕПО (додаткова iдентифiкацiя щодо розпорядження предметом забезпечення РЕПО).
06 травня 2016 р. – оновлення торгового термiналу з врахуванням специфiки укладення угод акцiонерними товариствами (контроль за критерiями значного правочину та/або правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть).
11 травня 2016 р. – на Бiржi укладено першi угоди з державними деривативами, випущеними в 2015 роцi в межах реструктуризацiї державного боргу, обсяг торгiв у 2016 р. складає 86 млн грн, цiноутворення вiдповiдає котируванням європейських майданчикiв, де такi iнструменти допущенi до торгiв.
30 травня 2016 р. – за наслiдками чергового конкурсу, оголошеного НКЦПФР, Бiржу визначено одним з переможцiв конкурсу на право публiчного розмiщення облiгацiй мiжнародних фiнансових органiзацiй (втiм, незважаючи на законодавче врегулювання можливостi випуску таких фiнансових iнструментiв ще у 2013 р., практичнi приклади їх емiсiї в України поки що вiдсутнi).
29-30 вересня 2016 р. – участь в Ukrainian Financial Forum 2016, органiзованого фiнансовою групою ICU за пiдтримки Thomson Reuters, American Chamber of Commerce, АУФТ, НАБУ, ACI-Україна, CBonds.
24 листопада 2016 р. - оновлення торгового термiналу з урахуванням побажань членiв Бiржi та змiн законодавства, зокрема, реалiзовано механiзм додаткового повiдомлення брокерiв засобами торгового термiналу, якщо на момент укладання бiржових контрактiв на Адресному ринку на iнших ринках наявнi заявки з кращими цiнами.
05 грудня 2016 р. - прийнято рiшення НКЦПФР про реєстрацiю змiн до Правил Бiржi, внесених з метою приведення у вiдповiднiсть до вимог дiючого законодавства, насамперед, до рiшення НКЦПФР вiд 19.07.2016 № 771. Зокрема, змiни стосувалися наступного: врегульовано випадки, в яких ЕТС Бiржi унеможливлює укладення договорiв або накопичує iнформацiю про невiдповiднiсть цiн за адресними заявками кращим цiнам за заявками, якi iснували на момент укладання договору; виокремлено бiржовi списки для цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, скориговано визначення та бiльш детально врегульовано договiрнi вiдносини з змаркет-мейкерами; консолiдовано критерiї, за якими не допускається внесення та перебування цiнних паперiв у Бiржовому списку, та порядок контролю ознак фiктивностi.
За наслiдками 2016 року активи Бiржi залишаються досить лiквiдними – частка найбiльш лiквiдних активiв (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї) сягає 26%. Сума власних оборотних коштiв збiльшилася на 1,22 млн грн.
Протягом року власний капiтал збiльшився на 0,046 млн грн. та становить 50,292 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу зросла з 79% до 89% пасивiв. Поточнi зобов’язання за 2016 рiк скоротилися бiльш нiж вдвiчi – з 13,12 до 6,081 млн грн.
Чистий дохiд Бiржi за рiк суттєво скоротився через звуження клiєтскої бази (членiв бiржi, емiтентiв в бiржовому списку) та скорочення лiквiдностi, що було загальноринковою тенденцiєю. Однак внаслiдок комплексних заходiв щодо скорочення операцiйних витрат, Бiржа спромоглася збалансувати фiнансовi показники та отримала за результатами 2016 р. чистий прибуток у розмiрi 46 тис грн.
Iншi подiї не видiлялись

 

Станом на кiнець звiтного перiоду емiтент має наступну органiзацiйну структуру: загальнi збори, яким пiдпорядковується Бiржова рада, ревiзiйна комiсiя. Бiржовiй радi пiдпорядковується дирекцiя, члени бiржi, внутрiшнiй аудитор. Дирекцiя складається з директора, заступника директора з розвитку (пiдпорядковується директору), заступника директора з адмнiстративної дiяльностi (пiдпорядковується директору). Також директору пiдпорядковуються Радник, економiст, вiддiл з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв, вiддiл забезпечення клiрингу та розрахункiв, фiнансовий вiддiл, юридичний вiддiл.
Дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структур немає.
Протягом року в органiзацiйнiй структурi вiдбулись наступнi змiни:
- вилучено самостiйну посаду - менеджер з адiмiнстративної дiяльностi
- введено самостiйну посаду радника
- введено самостiйну посаду фахiвця
- введено самостiйну посаду економiста
- вилучено самостiйну посаду - фахiвця

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) – 10
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1
Фонд оплати працi за 2016р. – 569661,62 грн.
Збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдбулося за рахунок збiльшення розмiру посадових окладiв.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента: Кадрова полiтика ПАТ "ФБ "Перспектива" спрямована на створення високопрофесiйного та згуртованого колективу, який спроможний успiшно реалiзовувати стратегiчнi цiлi ПАТ "ФБ "Перспектива", на всебiчний розвиток та реалiзацiю професiйного потенцiалу працiвникiв. Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв здiйснюється шляхом направлення на курси, семiнари, тренiнги тощо.
Ефективно дiє система корпоративного навчання працiвникiв, яка грунтується на принцицi передачi знань вiд бiльш досвiдчених та пiдготовлених фахiвцiв молодим спецiалiстам, вiд керiвникiв до пiдлеглих, безпосередньо на робочих мiсцях. Оскiльки ПАТ "ФБ "Перспектива" є професiйним учасником фондового ринку, то станом на кiнець звiтного перiоду працювало 6 сертифiкованих фахiвцiв, якi пройшли навчання та отримали сертифiкати вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Кiлькiсть працiвникiв ПАТ "ФБ "Перспектива" вiдповiдає вимогам та потребам дiяльностi Товариства.

 

Емiтент не належить до будь-яких об’єднань

 

Емiтент не здiйснює спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами

 

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

 

Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Право власностi на науково технiчнi розробки 10
Лiцензiї 10
Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах.
Основнi засоби
Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду.
Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi.
Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання.
Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi.
Iнвестицiйна нерухомiсть
Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв.
Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується:
- початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником;
- початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв;
- завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або
- початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi.
Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду
Зменшення корисностi активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася.
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби.
Визнання фiнансових iнструментiв
Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї:
- фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення; i
- фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року.
Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки.
При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi.
Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв.
Iнвестицiї, наявнi для продажу
Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку.
При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення
Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв.
Справедлива вартiсть
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв.
Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв.
Непохiднi фiнансовi зобов'язання
При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї:
- вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них;
- зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками;
- фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi.
Станом на 31 березня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.
Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю
Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод.
Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення.
Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення.
По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи
Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi:
- закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу;
- збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або
- передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом.
У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати.
Фiнансовi зобов'язання
Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод
Операцiї в iноземних валютах
Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Передоплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть.
Запаси
Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Аванси, отриманi
Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки.
Кредити та позики
Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат
(i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками
Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата.
Оренда
Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди.
Потенцiйнi зобов'язання
Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Резерви
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування.
Визнання доходiв
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї.
Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов:
- Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця;
- Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i
- Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Чистi фiнансовi витрати
Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку.
Поточний податок
Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки.
Вiдкладений податок
Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку.
Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли:
- вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
- щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання.

 

ПАТ «ФБ «Перспектива» (далi – Бiржа) п’ятий рiк поспiль завершила в статусi лiдера в Українi за обсягом бiржових торгiв.
За наслiдками 2016 р. обсяг укладених на Бiржi договорiв становив 136 млрд. грн, тобто 57% сукупного обсягу торгiв на фондових бiржах України. 47% цiнних паперiв, допущених до торгiв, мають статус лiстингових, що свiдчить про лiдерство за якiстю бiржового списку. Також Бiржа лiдирує на бiржовому ринку за показниками кiлькостi членiв бiржi, допущених до бiржових торгiв (67) та кiлькостi операторiв-банкiв (37).
Показники 2014 рiк 2015 рiк Змiна за рiк, % 2016 рiк* Змiна за рiк, %*
Кiлькiсть членiв бiржi 123 101 -18% 87 -14%
Кiлькiсть фiнансових iнструментiв, допущених до торгiв 688 852 +24% 583 -32%
Кiлькiсть ЦП, допущених до торгiв (без строкових контрактiв та депозитних сертифiкатiв НБУ) 674 690 +2% 561 -19%
Кiлькiсть лiстингових ЦП в бiржовому реєстрi 276 410 +49% 266 -35%
Кiлькiсть лiстингових ЦП в бiржовому реєстрi (без депозитних сертифiкатiв НБУ) 276 269 -3% 266 -1%
Загальний обсяг торгiв, млрд. грн. 490 220 -55% 136 -38%
- державними ЦП 474 205 -57% 122 -41%
- облiгацiями пiдприємств та мiсцевих позик 5,75 3,09 -46% 2,34 -24%
- акцiями 1,70 0,47 -72% 0,004 -99%
- iнвестицiйними сертифiкатами 0,61 1,35 +122% 0,06 -95%
- опцiонними сертифiкатам 0,17 0,61 +259% 0,73 +20%
- строковими контрактами 7,89 2,82 -64% 0,00 -99%
- депозитними сертифiкатами 0,18 7,00 +3785% 11,26 +61%
*Попереднi данi
В 2016 р. бiржовий ринок України, не в останню чергу через регуляторнi чинники, продовжував звужуватися: зменшилися кiлькiсть учасникiв ринку, коло доступних iнвесторам фiнансових iнструментiв (насамперед, лiстингових), скоротилися обсяги торгiв на бiржах (на 17%), кiлькiсть угод (на 58%), частка бiржового обiгу цiнних паперiв.
Торги на органiзованому ринку України в 2016 роцi проходили на 9 фондових бiржах, але бiльш-менш регулярно – лише на 3-4, при цьому 97,6% бiржових торгiв було сконцентровано на 2 бiржах – ПАТ «ФБ «Перспектива» та ПФТС.
Найбiльшi обсяги торгiв на фондових бiржах України спостерiгалися щодо iнструментiв з фiксованою доходнiстю (державних та корпоративних облiгацiй, депозитних сертифiкатiв НБУ), на якi сумарно прийшлося 98% загального обсягу торгiв на бiржовому ринку України. Зростання торговельної активностi було зафiксовано лише стосовно опцiонних та депозитних сертифiкатiв НБУ. Бiржа посiдає провiднi позицiї в сегментах торгiв найбiльш значущими фiнансовими iнструментами: державними облiгацiями (частка ринку – 58%), депозитними сертифiкатами (100%), облiгацiями пiдприємств (25%), опцiонними сертифiкатами (79%) тощо.
Основними клiєнтами Бiржi є:
1) члени бiржi, яким вiдповiдно до правил Бiржi, зареєстрованих НКЦПФР та умов укладених договорiв доступу до електронної торговельної системи Бiржi та про надання дозволу на комерцiйне використання комп’ютерної програми торгового термiналу та абонентське обслуговування надається доступ до бiржових торгiв.
2) емiтенти цiнних паперiв, якi iнiцiюють включення цiнних паперiв до бiржового списку та бiржового реєстру з метою первинного розмiщення цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв або їх вторинного бiржового обiгу.
На дiяльнiсть Товариства не впливає сезоннiсть.
Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Фактори ризику стосовно фiнансово-господарського стану емiтента включають:
- зростання рiвня конкуренцiї на бiржовому ринку України, що може спричинити зменшення ринкової частки та скорочення доходiв – ризик може бути мiнiмiзований через пiдвищення конкурентних переваг (впровадження бiльш ефективних нових технологiй та фiнансових iнструментiв, залучення емiтентiв та торговцiв цiнними паперами, партнерськi програми з мiжнародними бiржами), участь в консолiдацiйних процесах на нацiональному бiржовому ринку, в т.ч. шляхом залучення стратегiчного iнвестора;
- нерентабельнiсть – ризик ймовiрний через операцiйну збитковiсть переважної кiлькостi фондових бiрж в Українi та зменшення доходiв через об’єктивне зменшення клiєнтської бази протягом останнiх рокiв; може бути мiнiмiзований внаслiдок оптимiзацiї витрат та тарифiв;
- проблеми iз залученням коштiв для розширення дiяльностi – ризик може бути реалiзований лише у випадку необхiдностi залучення додаткових коштiв для розвитку Бiржi, що у поточних умовах може бути пов’язане iз певними складнощами.
В своїй дiяльностi Товариство може також наражатися на операцiйний, правовий та iнвестицiйний ризики.
На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть низьких темпiв реформування ринку капiталу в Українi, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг максимально широкого спектру фiнансових iнструментiв;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованi на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi.
Емiтент постiйно монiторить, оцiнює ризики та здiйснює заходи з їх мiнiмiзацiї, якi, зокрема, включають:
- монiторинг змiн до законодавства України, приведення Правил та iнших внутрiшнiх документiв Бiржi у вiдповiднiсть до дiючого законодавства, нормотворча дiяльнiсть та взаємодiя з фiнансовими регуляторами та мiжнародними експертами;
- використання сучасного обладнання та програмного забезпечення;
- автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi, резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв, дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв автоматизованої системи (далi – АС) Бiржi, виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення, можливiсть нарощування функцiональних характеристик АС Бiржi, а також її адаптацiя в разi змiни законодавчої бази щодо захисту iнформацiї та/або облiку операцiй;
- використання легiтимного електронного документообiгу;
- здiйснення заходiв щодо додержання правил iнформацiйної безпеки,
- контроль проведення розрахункiв за бiржовими договорами за принципом DvP,
- контроль за неухильним виконанням клiєнтами Товариства умов укладених договорiв.
Бiржа провадить свою дiяльнiсть виключно на територiї України.
Бiржа концентрує свої зусилля на пiдвищеннi привабливостi органiзованого ринку цiнних паперiв України для нацiональних та мiжнародних iнвесторiв. Важлива роль бiржi як центрального елемента iнфраструктури ринку зумовлює провадження активної дiяльностi в регуляторнiй сферi щодо вдосконалення нормативного забезпечення функцiонування бiржового ринку, провадження власних та спiльних з iншими учасниками фондового ринку технологiчних, органiзацiйних, освiтнiх та iнформацiйних заходiв тощо.
За пiдсумками 2016 р. власний капiтал збiльшився на 46 тис грн. та складає 50 292 тис грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу сягає 89%.
Чистий дохiд за 2016 рiк склав 1,37 млн грн, чистий прибуток – 0,046 млн грн.
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою.
Першi кроки щодо реформування нацiонального бiржового ринку призвели до зменшення всiх параметрiв ринку та принесли його учасникам очiкуванi (та анонсованi регулятором) складнощi: пiдвищення лiцензiйних вимог та адмiнiстративного навантаження загалом, звуження iнвестицiйних можливостей, зменшення кiлькостi профучасникiв та, вiдповiдно, скорочення кола потенцiйних контрагентiв. Натомiсть поки що складно видiлити очевиднi (принаймнi, кiлькiсно оцiнюванi) позитивнi наслiдки. Разом з тим, внаслiдок макроекономiчної стабiлiзацiї, можна констатувати певне вiдновлення активностi випуску та обiгу державних облiгацiй (базового iнструмента на нацiональному ринку капiталу).

 

У 2015-2016 рр. вiдчуження та придбання основних засобiв та нематерiальних активiв не вiдбувалося.
На протязi 2016 року вiдбувалося вiдчуження фiнансових iнвестицiй на 12 828 тис. грн. та придбання фiнансових iнвестицiй на 17 548 тис. грн.
Здiйснення iнвестицiй не планується.
Протягом 2015 року в структурi активiв Бiржi значно зросла частка лiквiдних активiв: до 67% скоротилася частка необоротних активiв (насамперед, нематерiальних активiв у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв), натомiсть з 3% до 33% зросла частка оборотних активiв, причому до 30% активiв складають найбiльш лiквiднi активи (кошти та поточнi фiнансовi iнвестицiї).
У 2014р. вiдчуження та придбання основних засобiв не було, було збiльшено нематерiальнi активи на суму 420 тис. грн. (право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi). Нематерiальнi активи не вiдчужувались.
У 2013р. придбано основних засобiв на суму 10 тис. грн., нематерiальних активiв на 45241 тис. грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
У 2012р. було придбано основних засобiв на загальну суму 13,516.00 грн. Вiдчуження активiв протягом звiтного перiоду не було.
Iнших основних придбань або вiдчужень не було.
Станом на дату складання цього звiту додаткове придбання активiв або здiйснення iнвестицiй не планується.

 

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися. Дочiрнiх/залежних пiдприємтсв, вiдокремлених пiдроздiлiв емiтент не має. У 2015р. переобрано склад Бiржової ради, з членами якої укладено (22.04.2015р.) цивiльно-правовi угоди щодо здiйснення повноважень членiв Бiржової ради Товариства. З Шевчук К.Д., Чернобровською К.М. укладенi безоплатнi Договори. Мiлюшко Е.I. отримував (до 01.02.2016р.) зарплату згiдно штатного розпису. З 01.02.2016р. - безоплатний Договiр.

 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду 160 тис. грн.
Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням Емiтента.
Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках):
Комп’ютерна технiка 3-5
Офiснi меблi та обладнання 5-15
Iншi 5-15
Сума нарахованого зносу за звiтний перiод 4 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не було.
Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi.
На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю.
Основнi засоби, що тимчасово не використовуються, на 31 грудня 2016 року вiдсутнi.
Екологiчнi питання не позначаються на використаннi активiв пiдприємства.
Щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв емiтент не визначився.

 

На дiяльнiсть Товариства впливають такi полiтичнi та макроекономiчнi фактори ризику:
- вiрогiднiсть недостатнiх темпiв економiчного розвитку в Українi та/або в свiтi, низьких темпiв впровадження реформ в фiнансовому секторi та економiцi загалом, що може негативно вплинути на активнiсть учасникiв бiржових торгiв та можливостi емiтентiв щодо залучення iнвестицiй - мiнiмiзацiя ризикiв зазначеної категорiї забезпечується шляхом впровадження в бiржовий обiг нових фiнансових iнструментiв;
- об’єктивна нестабiльнiсть та мiнливiсть чинного законодавства через реформування та iмплементацiю європейських норм, зокрема, недостатнiсть нормативного врегулювання процедур органiзацiї бiржової торгiвлi, клiрингу та розрахункiв на виконання зобов’язань за укладеними на бiржi договорами (на даному етапi, насамперед, щодо деривативiв) – для мiнiмiзацiї зазначеного ризику Бiржа бере активну участь в нормотворчiй дiяльностi, спрямованiй на побудову надiйної та ефективної моделi клiрингу i розрахункiв в Українi та вдосконалення бiржової дiяльностi. Ступiнь залежностi вiд законодавчих та економiчних обмежень досить значний.

 

Виплаченi штрафи протягом 2016р. - немає.

 

Бiржа розвивається, насамперед, за рахунок власних фiнансових ресурсiв та завдяки постiйному впровадженню нових торговельних та клiрингових технологiй, збiльшенню доходiв за рахунок залучення до обслуговування емiтентiв та торговцiв цiнними паперами. Тим не менше, реалiзацiя подальших новацiй, необхiдних для пiдтримання конкурентних переваг на нацiональному бiржовому ринку, може перевищити iснуючi фiнансовi можливостi Бiржi.
Крiм того, слiд зважати на змiну корпоративної структури провiдних конкурентiв, в яких протягом 2015 р. - початку 2016 рр. було суттєво скорочено корпоративний (хоча i не технологiчний) контроль Московської бiржi. Це вiдкриває додатковi можливостi для корпоративних, технологiчних та органiзацiйних аспектiв консолiдацiї нацiонального бiржового ринку на базi найбiльш технологiчно розвинутих фондових бiрж та/або iз залученням зовнiшнiх стратегiчних iнвесторiв, зокрема, за участi Бiржi та технологiчно пов’язаних з нею iнфраструктурних компанiй.

 

Невиконаних договорiв, виконання яких принесе прибуток Товариству немає.

 

Першочерговими для Бiржi є наступнi плани розвитку.
1) Пiдвищення якостi бiржового списку.
На Бiржi та бiржовому ринку в цiлому залишається недостатньою частка лiстингових ЦП, в бiржових списках залишається багато ЦП, щодо яких взагалi вiдсутнi бiржовi торги.
Протягом 2011-2014 рр. частка лiстингових акцiй в бiржових списках українських фондових бiрж коливалася в межах 9-11%, корпоративних облiгацiй – 29-36%. За наслiдком суттєвого пiдвищення лiстингових вимог на початку 2016 р. ринок зiткнувся iз ще бiльш суттєвим дефiцитом лiстингового iнструментарiю. Для Бiржi наслiдки були менш значущими, нiж для iнших українських фондових бiрж, зважаючи на акцент на торгiвлi державними цiнними паперами, яких лiстинговi новацiї не торкнулися. Тим не менше, перед Бiржею гостро стоїть завдання залучення до лiстингу емiтентiв недержавних цiнних паперiв (акцiй та корпоративних облiгацiй).На кiнець 2016 року в лiстингах всiх фондових бiрж України налiчувалося лише три десятки випускiв недержавних цiнних паперiв (насамперед, облiгацiй пiдприємств). При цьому слiд зважати на законодавчi iнiцiативи щодо обмеження обiгу торгiв акцiями ПАТ, а також необхiднiсть надання операторам максимально диверсифiкованого кола найбiльш привабливого iнструментарiю.
Так зване «очищення ринку» стало додатковим чинником зменшення доступного операторам бiржового ринку iнструментарiю, що вже позначилося на постiйному скороченнi цiнних паперiв, за якими укладалися договори на бiржовому ринку. Крiм того, значна кiлькiсть емiтентiв через останнi законодавчi новацiї прийняли рiшення позбутися статусу ПАТ, аби не стикатися з необхiднiстю вiдповiдати досить жорстким лiстинговим вимогам, тим бiльше, що наразi поки що вiдсутнi суттєвi стимули для емiтентiв щодо забезпечення бiржового обiгу їх цiнних паперiв.
2) Залучення учасникiв торгiв.
У 2016 роцi тривало значне скорочення кiлькостi членiв на українських фондових бiржах, зокрема, на ФБ «Перспектива» воно склало 14%, на ПФТС – 22%, на «Українськiй бiржi» - 19%. ФБ «Перспектива» випереджає всi фондовi бiржi за кiлькiстю членiв бiржi, допущених до торгiв (67), та банкiв-членiв (37).
Однак не всi члени українських фондових бiрж дiйсно укладають на них договори та навiть часто не допущенi до торгiв. Втiм iнформацiю про реальну кiлькiсть учасникiв бiржових торгiв розкриває обмежена кiлькiсть українських фондових бiрж.
Кiлькiсть активних операторiв на Бiржi у 2016 р. становила 70, тобто 80% кiлькостi членiв Бiржi, що вiдповiдає показникам попереднього року. На iнших бiржах кiлькiсть членiв, що укладали договори протягом року, суттєво менша: 60 на ПФТС, до 50 на «Українськiй бiржi».
Кiлькiсть активних операторiв на ФБП у розрiзi видiв цiнних паперiв у 2012-2016 рр.
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2016/2015 2016/2012
Загальна кiлькiсть активних операторiв 62 100 98 81 70 -14% +13%
- державнi облiгацiї 28 61 78 60 54 -10% +93%
- облiгацiї пiдприємств 32 58 54 33 26 -21% -19%
- акцiї 27 49 37 27 15 -44% -44%
- iнвестицiйнi сертифiкати 9 27 32 20 11 -45% +22%
- депозитнi сертифiкати - - 2 14 11 -21% -
- опцiоннi сертифiкати 6 6 4 4 4 0% -33%
Кiлькiсть членiв Бiржi на кiнець року 108 144 123 101 87 -14% -19%
Частка активних операторiв в кiлькостi членiв Бiржi на кiнець року 57% 69% 80% 80% 80% - -
3) Просування технологiї Iнтернет-трейдингу на Бiржi.
У 2013 роцi Бiржа почала активну спiвпрацю з українськими та росiйськими розробниками вiдповiдних IТ щодо розробки унiверсального "шлюзу". В травнi 2014 року вiдбулися першi торги за цiєю технологiєю щодо акцiй. У травнi 2015 року технологiчнi можливостi для операторiв ринку були розширенi: завдяки успiшному старту торгiв валютними деривативами вдалося оперативно забезпечити iнтеграцiю брокерської системи SL Trade вже не тiльки до фондового, але й до торгiв на строковому ринку Бiржi.
Подальше зростання популярностi технологiї Iнтернет-трейдингу значною мiрою стримується з причин, аналогiчних проблемам, що ускладнюють розвиток строкового ринку на Бiржi та в Українi загалом (iнституцiйнi проблеми, недостатнiсть законодавчого врегулювання, валютнi обмеження). Разом з тим, наразi НБУ поступово скорочує iснуючi обмеження на валютному ринку, що може сприяти активiзацiї строкового сегменту.
4) Розвиток ринку РЕПО на Бiржi.
Восени 2013 року розпочалася взаємодiя Бiржi з РЦ, НАБУ, АУФТ щодо методологiчного та технологiчного обговорення умов запуску ринку тристороннього РЕПО з компенсацiйними внесками. Ця технологiя має значно пiдвищити лiквiднiсть не тiльки власне ринку РЕПО, але й спотових сегментiв обiгу iнструментiв, якi можуть використовуватися в якостi предмету РЕПО. Ця технологiя, незважаючи на численнi обговорення протягом 2013-2015 рр., так i не була реалiзована, в т.ч. через вiдсутнiсть вiдповiдної IТ-реалiзацiї на рiвнi РЦ. Як наслiдок, на ринку РЕПО наразi домiнує т.зв. «вiльне РЕПО». Недостатнiсть дiєвих механiзмiв гарантування виконання угод РЕПО в умовах активного виведення банкiв з ринку та дефiциту лiквiдностi в низцi випадкiв призвела до певних складнощiв щодо виконання зобов’язань, якi, втiм, були вирiшенi з врахуванням юридичних конструкцiй, передбачених для таких ситуацiй правилами Бiржi. Тим не менше, питання забезпечення дотримання зобов’язань за операцiями РЕПО залишається вкрай важливим питанням.
На початку 2016 р. на Бiржi стартували операцiї РЕПО з депозитними сертифiкатами НБУ, однак вони припинилися разом iз припиненням бiржового обiгу цих монетарних iнструментiв.
5) Розвиток строкового ринку на Бiржi.
Незважаючи на збiльшення рiзновидiв строкових контрактiв, 2016 рiк не став проривним для українського бiржового ринку деривативiв. Цей сегмент бiржових торгiв продовжив скорочуватися через низку причин:
висока волатильнiсть найбiльш цiкавих базових активiв, а вiдповiдно надмiрнi розмiри гарантiйного забезпечення,
консервацiя спекулятивного характеру ринку (найбiльш активно торгуються деривативи на пару EUR/USD, натомiсть значно менш популярнi деривативи на пари, що мiстять нацiональну одиницю та можуть використовуватися для хеджування вiдповiдних валютних ризикiв),
вiдсутнiсть дiєвої системи клiрингу, розрахункiв, гарантiй та управлiння ризиками щодо деривативiв, яка була б iнтегрована до вже iснуючої централiзованої системи клiрингу та розрахункiв щодо цiнних паперiв,
вiдсутнiсть адекватного законодавчого врегулювання проблематики ринку деривативiв, його учасникiв, класифiкацiї iнструментiв, iнституцiонального оформлення клiрингу тощо (проект Закону про регульованi ринки та деривативи також неповною мiрою вирiшує цi завдання). В 2016 р. система ризик-менеджменту Бiржi на строковому ринку, разом з iншими бiржами, де було впроваджено в обiг валютнi деривативи, була позитивно оцiнена та визнана достатньо ефективною для укладення строкових контрактiв за участi банкiв.
Значною мiрою, на перспективи розвитку строкового ринку в Українi (всiх можливих базових активiв та показникiв – валютних, вiдсоткових, фондових, товарних) має вплинути остаточна концепцiя регулювання операторiв ринку (фондових та товарних бiрж), суб’єктностi клiрингу за деривативами, якiсть контролю. Зважаючи на важливiсть цiєї складової фiнансових ринкiв, варто сподiватися, що законодавчi новацiї призведуть до появи в Українi нових лiквiдних сегментiв регульованого строкового ринку, а не до стагнацiї вже iснуючих, як це поки що вiдбувається.
6) Сприяння збiльшенню конкурентоспроможностi нацiонального бiржового ринку, його корпоративнiй та технологiчнiй концентрацiї на прозорих, ринкових умовах.
У 2015-2016рр. роцi рiзко зрiс iнтерес до структури власностi провiдних українських фондових бiрж. Це зумовило тимчасове призупинення лiцензiй бiрж ПФТС та УБ, значне зменшення частки резидентiв країни-агресора в їх капiталах, концентрацiю та максимальне спрощення структури власностi Бiржi. Також активiзувалися дискусiї (в т.ч. за участi мiжнародних експертiв та потенцiйних iнвесторiв) щодо можливих шляхiв концентрацiї нацiонального бiржового ринку, обрання для нього найбiльш прийнятної корпоративної та технологiчної платформи, ступеню участi держави в цих процесах. Бiржа також проводила певнi консультацiї щодо можливих форматiв участi в таких процесах. Незважаючи на публiчнiсть позицiї Бiржi в цьому контекстi, поки що, через об’єктивнi складнощi (звуження бiржового ринку, неочевиднiсть його короткострокових перспектив в умовах активного реформування економiки та фiнансового сектору, не надто послiдовна позицiя регулятора, тривалi процеси погодження та оформлення змiн у власностi ПФТС i УБ, неспiвпадiння корпоративних iнтересiв та загального бачення розвитку ринку основними акцiонерами провiдних бiрж тощо) консультацiї не призвели до бiльш-менш остаточних наслiдкiв, якi було б доцiльно доводити до вiдома акцiонерiв та учасникiв ринку.
7) Участь в регуляторних заходах щодо розвитку бiржового ринку.
Пiдписання Асоцiацiї України з ЄС має наслiдком визначення прiоритетiв розвитку нацiонального фiнансового ринку, формулювання вiдповiдних програм та комплексного приведення нормативного поля до вимог європейських стандартiв. Поки що у деяких випадках така iмплементацiя європейських вимог проходить достатньо фрагментарно та вибiрково, що може негативно позначитися на привабливостi бiржового ринку для внутрiшнiх та мiжнародних iнвесторiв. Зрозумiло, що така ситуацiя вимагає подальшої активiзацiї нормотворчих заходiв та iнформацiйної активностi Бiржi.

 

IТ-заходи, спрямованi на пiдвищення конкурентоспроможностi Бiржi та її iнфраструктури, реалiзуються нацiональним професiйним розробником програмного забезпечення, що входить до складу групи компанiй, що мають на метi розвиток нацiонального бiржового ринку (фондового, строкового та товарного сегментiв). Багаторiчнi iнвестицiї в IТ були капiталiзованi. Як наслiдок, активи Бiржi наразi складенi значною мiрою нематерiальними активами у виглядi прав на програмне забезпечення, яке використовується для органiзацiї бiржових торгiв. Витрати за надходження прав власностi на програмне забезпечення та комп. програми вiдсутнi. Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв.

 

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента, стороною в яких виступає емiтент, або його посадовi особи, вiдсутнi. Емiтент не має дочiрнiх пiдприємств.

 

З кiнця 2013 р. по кiнець 2016 р. власний капiтал збiльшився на 0,233 млн грн. та складає 50,29 млн грн. Структура джерел коштiв характеризується достатньою автономнiстю: частка власного капiталу зросла протягом останнiх 3 рокiв коливалася в межах 79-99%.
Активи за перiод зросли на 13% (з 50,11 до 56,37 млн грн) – причому, насамперед, за рахунок найбiльш лiквiдних активiв, обсяг яких наприкiнцi 2016 р. сягає 14,85 млн грн Частка грошових коштiв та поточних фiнансових iнвестицiй в структурi активiв зросла з 0,3% до 26%.
На вiдмiну вiд iнших фондових бiрж України, ФБ «Перспектива» протягом останнiх 6 рокiв має стабiльно позитивний фiнансовий результат. Чистий прибуток в 2013-2016 рр. коливався в межах 20-122 тис грн.
Завдяки значно нижчим за локальних конкурентiв адмiнiстративним та iншим операцiйним витратам, дiяльнiсть бiржi є прибутковою та фiнансово збалансованою.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

9

5

0

0

9

5

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

9

5

0

0

9

5

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

9

5

0

0

9

5

Опис

Машини та обладнання : первiсна вартiсть 151 тис.грн. сума нарахованого зносу 146 тис. грн.
Iншi: первiсна вартiсть 9 тис.грн. сума нарахованого зносу 9 тис. грн. Залишкова вартiсть рiвна нулю, та вони продовжують використовуватися.
Основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Товариством.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

50292

50246

Статутний капітал (тис. грн.)

50000

50000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

50000

50000

Опис

1. Розмiр вартостi чистих активiв визначався вiдповiдно до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку України № 485 вiд 17.11.2004. та положень статтi 155 Цивiльного кодексу України N 435-IV вiд 16 сiчня 2003 року.
2. До складу активiв, якi приймаються до розрахунку, включаються:
2.1. Необоротнi активи (код рядка балансу - форма 1, далi - р.):
нематерiальнi активи - р.1000, незавершенi капiтальнi iнвестицiї -р. 1005, основнi засоби - р.1010, довгостроковi фiнансовi iнвестицiї -р.1030, iншi фiнансовi iнвестицiї - р.1035, довгострокова дебiторська заборгованiсть - р.1040, iншi необоротнi активи, включаючи вiдстроченi активiзацiйнi витрати -р.1090 + р.1060.
Оборотнi активи (роздiл 2 балансу): запаси - р.1100, векселi одержанi - р.1020, дебiторська заборгованiсть - р. 1125,1130,1135, 1140, 1145,1155, поточнi фiнансовi iнвестицiї - р.1160.
2.2. Витрати майбутнiх перiодiв - р. 1170
3. До складу зобов'язань, що приймаються до розрахунку, включаються:
3.1. Довгостроковi зобов'язання р. 1500, 1510, 1515
3.2. Поточнi зобов'язання, в т. ч.
- короткостроковi кредити банкiв - р.1600, поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - р.1610, виданi векселi - р. 1605, кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - р.1615,
- поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв - р. 1635, з бюджетом - р.1620, зi страхування - р.1625, з оплати працi - р.1630, з учасниками - р.1640, iз внутрiшнiх розрахункiв - р.1645, iншi поточнi зобов'язання - р. 1690.
3.3.Поточнi забезпечення - р.1660.
3.4. Доходи майбутнiх перiодiв - р.1665.
4. Визначення вартостi чистих активiв товариства проводиться за формулою: Чистi активи = (2.1 + 2.2) - (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4).

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв (50292тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (50000тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

21

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

5987

X

X

Інші зобов'язання

X

73

X

X

Усього зобов'язань

X

6081

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання становлять 73 тис.грн. (до iнших включено кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 56 тис.грн., розрахунками зi страхування 4 тис.грн., розрахунками з оплати працi 13 тис.грн.)

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

22.04.2016

700000

63366

1104.69

Опис

Рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття рiшення, визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв було прийнято 22.04.2016 р. рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ФБ "Перспектива". Згiдно вказаному рiшенню предметом правочинiв може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 63366 тис. грн., спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 1104.69 %, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 4 911 152 000 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 4 711 786 160 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» та «проти» прийняття рiшення: «за» - 4 711 786 160, «проти» - немає.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

29.01.2016

01.02.2016

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма «Фiнекс-Аудит»

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

32237449

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61022, м. Харкiв, вул. Чайковського, буд. 5/7/9, к.2

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3095 26.12.2002

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

48 П 000048 12.03.2013 до 27.09.2017

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»


Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) адресується:
- Акцiонерам ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;
- Управлiнському персоналу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;
- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою «ФIНЕКС-АУДИТ» (надалi за текстом – Аудитор) був проведений аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, що додається, у складi:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2016 року;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма № 2);
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3);
- Звiт про власний капiтал (форма № 4);
- Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12. 2016 рiк
(надалi за текстом – Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк).
Концептуальною основою складання ПУБЛIЧНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (надалi за текстом – ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА») Фiнансової звiтностi за 2016 рiк є концептуальна основа загального призначення, а саме – Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу товариства за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» несе вiдповiдальнiсть за складання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк у вiдповiдностi до МСФЗ, а також за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть Аудитора
Вiдповiдальнiстю Аудитора є висловлення думки на пiдставi проведеного аудиту Фiнансової звiтностi за 2016 рiк ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Аудиторська перевiрка проведена згiдно Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, зок¬рема Мiжнародного стандарту аудиту 705, 706.
Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних норм, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур, якi направленi на отримання достатнiх аудиторських доказiв стосовно сум та iнформацiї, яка мiститься у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитором було розглянуто заходи внутрiшнього контролю ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» щодо пiдготовки та складання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА». Аудит також включав оцiнку вiдповiдностi використання окремих положень облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання Фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
Розмiр суттєвостi стосовно встановлених вiдхилень показникiв був визначений вiдповiдно до професiйної думки Аудитора у розмiрi не бiльше 500 тис грн., що складає приблизно 0,9 % вартостi всiх активiв ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».
Аудитор вважає, що отриманi достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Пiд час проведення аудиту iснували певнi обмеження обсягу перевiрки, зокрема Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю, Аудитору не було надано актiв звiрки з контрагентами щодо пiдтвердження розмiрiв активiв та зобов’язань станом на 31.12.2016 року. Але, на думку Аудитора, зазначенi обмеження не призведуть до суттєвого перекручування Фiнансової звiтностi за 2016 рiк i не зроблять значного впливу на фiнансовий стан ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».
Умовно-позитивна думка
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки», Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан товариства станом на 31 грудня 2016 р., фiнансовi результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф

Не модифiкуючи думку, Аудитор звертає увагу на наступне.
Загальний розмiр активiв ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» складає 56 373 тис. грн. Необоротнi активи ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» становлять суму 41 098 тис. грн. Розмiр оборотних активiв ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» становить 15 275 тис. грн.
У складi необоротних активiв ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» враховує:
- основнi засоби (комп’ютерна технiка та меблi) на загальну суму 160 тис. грн. (амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до положень облiкової полiтики за прямолiнiйним методом i станом на 31.12.2016 р. складає 155 тис. грн.);
- нематерiальнi активи (лiцензiї та програмнi продукти ) на загальну суму 45 957 тис. грн. (амортизацiя нараховувалась вiдповiдно до положень облiкової полiтики за прямолiнiйним методом i станом на 31.12.2016 р. складає 4 864 тис. грн.);
У складi оборотних активiв ПАТ«ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» враховує:
- дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги у розмiрi 412 тис. грн. (заборгованiсть за наданi послуги, яка врахована за справедливою вартiстю вiдповiдно до положень облiкової полiтики);
- дебiторську заборгованiсть з нарахованих доходiв у розмiрi 13 тис. грн. (заборгованiсть за нарахованими i не отриманими вiдсотками за депозитами);
- поточнi фiнансовi iнвестицiї у розмiрi 11 858 тис. грн. (вартiсть iнвестицiй в цiннi папери, у тому числi в цiннi папери ОВДП на суму 11 858 тис. грн., якi врахованi за справедливою вартiстю вiдповiдно до положень облiкової полiтики);
- грошi та їх еквiваленти у розмiрi 2 989 тис .грн. (станом на 31.12.2016 р. вся сума у нацiональнiй валютi, розмiщена на поточних рахунках банку 288,9 тис. грн.., та на депозитних рахунках, складає 2 700 тис. грн., залишок грошових коштiв на рахунках пiдтверджений банкiвськими виписками).
Додатки:
- Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА».
Цей Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора) складений i пiдписаний 20 березня 2017 року у мiстi Харковi, Україна.
Аудитор Мозгова I.Є.
Директор
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Аудиторська фiрма «ФIНЕКС-АУДИТ» Крiмерман Л.О.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, видане за рiшенням Ау¬диторської Палати України № 118 вiд 26.12.. 2002 р., дiю подовжено до 27.09. 2017 р.

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Свiдоцтво № 48, серiя та номер П 000048, внесено за рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2013 р. (дiйсне до 27.09.2017 р.)
Сертифiкат аудитора Мозгової Iрини Євгенiвни серiя А № 006621, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р
Сертифiкат аудитора Крiмерман Лади Олександрiвни серiя А № 006274, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р.

-

-

-


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

2

1

3

2014

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

 

Бюлетенями (таємне голосування)

 

X

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть): Голосування з першого по тринадцяте питання порядку денного вiдкрите та проводиться шляхом пiдрахунку голосiв, що зазначенi на картках, якi були наданi представникам акцiонерiв пiд час реєстрацiї, за принципом: одна проста iменна акцiя – один голос.

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

X

 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

 

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

 

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

не проводила

 

не проводила

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

13

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

Комiтетiв не створено

 

Оцiнка не проводилась

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

Винагорода у виглядi заробiтної плати бала встановлена (до 01.02.2016р) тiльки Головi Бiржової Ради i є фiксованою сумою.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

X

 

Інше (запишіть): Iнше вiдсутнє

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

Пiд час пiдписання цивiльно-правової угоди

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) НіЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

Положення про здiйснення фiнансового монiторингу, правила проведення фiнансового монiторингу, посадова iнструкцiя працiвника, вiдповiдального за проведення фiнансового монiторингу, Правила Бiржi та iн.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Так

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

X

 

Виконавчий орган

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

Iнше вiдсутнє

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

 

Стороння компанія або сторонній консультант

X

 

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

iнше вiдсутнє

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

 

X

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

Проведена планова перевiрка

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

 

X

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не затверджено

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс не затверджено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс не затверджено

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними, та розв’язання спорiв мiж членами Бiржi. Бiржа створена без мети отримання прибутку.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Власником iстотної участi є Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива" (34497042, 49000, м. Днiпро, вул. Ленiна, буд. 30). Вiдповiдають чинному законодавству. Змiни за рiк: Реєстр станом на 31.12.2016р. 06.02.2017р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий реєстр власникiв. Пакет власника акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова група Перспектива» (код за ЄДРПОУ 34497042, 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30) складав 94,2357% голосуючих акцiй (94,2357% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Бiржова група Перспектива» складає 95,940548% голосуючих акцiй (94,235723% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. Опосередкованими власниками iстотної участi є Фiлiпська I.В., Антонов С.М. Набуття опосередкованої iстотної участi погоджено в НКЦПФР.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi факти порушення (або про вiдсутнiсть таких фактiв) членами бiржової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Згiдно Постанови №221-ЦА-УП-ФБ вiд 28.04.2016р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку застосовано санкцiю у виглядi попередження.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

Видами Ризикiв, на якi в своїй дiяльностi наражаються Учасники Бiржових торгiв пiд час укладання Договорiв та при виконаннi зобов’язань за ними, вiдповiдно до Правилд Бiржi, є основний, системний, ринковий, операцiйний, правовий, кредитний Ризики та Ризик лiквiдностi, а також iншi Ризики, якi можуть виникати при провадженнi професiйної дiяльностi на фондовому ринку та визначенi нормативно-правовими актами НКЦПФР. Особливостi мiнiмiзацiї Ризикiв на Строковому ринку (Ринку деривативiв) викладено Правилами Бiржi щодо торгiв на Строковому ринку (Ринку деривативiв). При використаннi при розрахунках механiзму (принципу) DvP основний, системний, ринковий, операцiйний та правовий (в частинi Клiрингу та розрахункiв), кредитнi Ризики та Ризик лiквiдностi контролюються та мiнiмiзуються Розрахунковим центром та Центральним Депозитарiєм або НБУ при здiйсненнi останнiм депозитарної дiяльностi. Для мiнiмiзацiї операцiйного Ризику здiйснюються наступнi заходи: • контроль обов’язкового виконання кожним Учасником Бiржових торгiв вимог Регламенту ЦСК, дотримання технологiї роботи та дiючих iнструкцiй роботи АС Бiржi з iншими компонентами та складовими АС Бiржi; • автоматизацiя роботи з архiвами Бiржi. Можливiсть ознайомлення з будь-якою потрiбною архiвною iнформацiєю протягом термiну її зберiгання (у цьому разi виконуються лише операцiї з перегляду, пошуку та формування вихiдних документiв); • резервування лiнiй зв’язку та програмно-апаратних засобiв; • дотримання режимних вимог до примiщень, у яких розмiщуються критичнi мiсця програмно-технiчних комплексiв АС Бiржi. Мiнiмiзацiя операцiйних Ризикiв здiйснюється за рахунок використання АС Бiржi, застосування якої передбачає перевiрку: • вiдповiдностi АС Бiржi вимогам вiдповiдних стандартiв; • виконання вимог розробникiв програмно-технiчних комплексiв щодо технiчного та технологiчного забезпечення. Для мiнiмiзацiї правового Ризику Бiржа здiйснює такi заходи: • постiйно проводить монiторинг змiн до законодавства України та приводить цi Правила у вiдповiднiсть до дiючого законодавства; • контролює неухильне виконання Учасниками Бiржових торгiв вимог Правил Бiржi щодо оформлення договiрних вiдносин; • аналiзує спiрнi питання, якi виникають у процесi проведення Бiржових торгiв, щодо неадекватностi равил, внутрiшнiх нормативних документiв Бiржi з метою приведення їх у вiдповiднiсть до поточних вимог; • забезпечує ефективний механiзм вирiшення спорiв. Кожний Учасник Бiржових торгiв має право проводити додатковi заходи щодо мiнiмiзацiї своїх Ризикiв, якщо це не впливає на технологiю роботи iнших Учасникiв Бiржових торгiв, а також Бiржових торгiв в цiлому. Бiржа, Учасники Бiржових торгiв, Розрахунковий центр, Платiжна органiзацiя тощо несуть вiдповiдальнiсть за власнi Ризики, що викликанi внутрiшнiми причинами (кредитнi, операцiйнi, правовi Ризики та Ризик лiквiдностi), i самостiйно управляють ними. Межi вiдповiдальностi за Ризики Бiржi, Розрахункового центру, Платiжної органiзацiї, Учасникiв Бiржових торгiв тощо визначаються в договорах мiж ними, якi повиннi вiдповiдати вимогам законодавства України, в тому числi нормативно-правовим актам Комiсiї, НБУ та Правилам Бiржi.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

У 2014р. було обрано обрано особу, що проводить внутрiшнiй аудит контроль. У 2016р. проведена планова перевiрка. Порушень не виявлено. ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» Фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 1. СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далi - «Компанiя») зареєстроване та здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства України. Спочатку Компанiя була створена як ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА», зареєстроване Виконкомом Днiпропетровської мiської ради 23 серпня 2005р. Далi компанiю було перетворене у ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» згiдно рiшень Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ТОРГIВЕЛЬНО-IНФОРМАЦIЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 вiд 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 вiд 28 сiчня 2008 року). 06 серпня 2009 року згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв ВIДКРИТОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 09/08/03-01 вiд 03 серпня 2009 року) ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» перетворене у ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА». Основною дiяльнiстю Компанiї є органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку. Юридична адреса Компанiї: 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30. - Лiцензiя видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку рiшення № 231 вiд 14.03.2008 р. на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку –дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, строк дiї лiцензiї з 24.03.2008 р. по 24.03.2018р. 2. ОСНОВИ ПIДГОТОВКИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Заява про вiдповiднiсть Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (далi - МСФЗ). Функцiональна валюта та валюта подання Фiнансова звiтнiсть представлена в українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Компанiї. Вся фiнансова iнформацiя, представлена в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячi, якщо не вказано iнше. Операцiї в iнших валютах розглядаються, як операцiї в iноземнiй валютi. Операцiї в iноземнiй валютi спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за курсом НБУ, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за перiод. Припущення щодо функцiонування компанiї в найближчому майбутньому Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в осяжному майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. При цьому слiд зазначити, що на дату затвердження звiтностi, Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, що пов'язано з наслiдками свiтової економiчної кризи. Стабiлiзацiя економiчної ситуацiї в Українi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, що будуть здiйснюватися урядом України. У той же час не iснує чiткого уявлення того, яких заходiв вживатиме уряд України для подолання кризи. У зв'язку з вiдсутнiстю чiткого плану заходiв уряду по виходу з кризи неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної ситуацiї на фiнансовий стан Компанiї. В результатi виникає невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї та здатнiсть Компанiї обслуговувати i платити за своїми боргами в мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi та зможуть бути оцiненi. Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» (змiнений) та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», якi набувають чинностi 01 сiчня 2018 року. При пiдготовцi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Компанiя застосувала всi новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї, якi мають вiдношення до її операцiй та є обов’язковими для застосування при складаннi рiчної звiтностi, починаючи з 1 сiчня 2016 р. Застосування доповнень та змiн до стандартiв та iнтерпретацiй, не призвело до будь-якого впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан чи результати дiяльностi Компанiї. Керiвництво Компанiї планує застосувати всi вищевказанi стандарти у фiнансовiй звiтностi за вiдповiднi перiоди. Вплив застосування даних стандартiв на фiнансову звiтнiсть за майбутнi перiоди в даний час оцiнюються керiвництвом. 3. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до всiх перiодiв, представлених у цiй фiнансової звiтностi. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи Компанiї, в основному, включають переважно програмне забезпечення та комп’ютернi програми, що використовуються для здiйснення професiйнiй дiяльностi компанiї , та лiцензiї на лiцензованi види дiяльностi. Витрати на створення та придбання нематерiальних активiв капiталiзуються на основi витрат, понесених при їх створеннi. Витрати на придбання та створення нематерiальних активiв рiвномiрно амортизуються протягом термiну їх використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Право власностi на науково технiчнi розробки 10 Лiцензiї 10 Очiкуванi термiни корисного використання та методи нарахування амортизацiї переглядаються у кiнцi кожного звiтного року. У випадку необхiдностi проводяться вiдповiднi змiни в оцiнках, щоб врахувати їх ефект у майбутнiх звiтних перiодах. Основнi засоби Об’єкти основних засобiв вiдображаються по фактичнiй собiвартостi за вирахуванням накопичених сум амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Щорiчно керiвництво Компанiї визначає вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi. У випадку виявлення суттєвих вiдхилень проводиться їх переоцiнка. З цiєю метою залучається професiйний оцiнщик. У подальшому переоцiнка основних засобiв проводиться з достатньою регулярнiстю, щоб не допустити суттєвої рiзницi балансової вартостi вiд тiєї, яка б була визначена з використанням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Дооцiнка балансової вартостi, у результатi переоцiнки основних засобiв, вiдноситься на резерв з переоцiнки, що вiдображений у роздiлi власного капiталу звiту про фiнансове становище, крiм тiєї частини, в якiй вона вiдновлює суму зменшення вартостi вiд переоцiнки того самого активу, ранiше визнаного в прибутках або збитках. Уцiнка балансової вартостi включається в прибутки чи збитки, за винятком випадкiв, коли уцiнка безпосередньо компенсує дооцiнку балансової вартостi того самого активу в попередньому перiодi i вiдноситься на зменшення резерву з переоцiнки. Накопичена на дату переоцiнки амортизацiя основних засобiв перераховується пропорцiйно змiнi балансової вартостi активу в брутто-оцiнцi таким чином, щоб балансова вартiсть активу пiсля переоцiнки була рiвна його переоцiненiй вартостi. Рiзниця мiж амортизацiєю, нарахованою на первiсну вартiсть активу, та амортизацiєю, нарахованої на балансову вартiсть активу, щорiчно перекласифiкується з резерву з переоцiнки в нерозподiлений прибуток. Пiсля вибуття активу залишковий резерв з переоцiнки такого активу перекласифiкується в нерозподiлений прибуток. Амортизацiя основних засобiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання вiдповiдних активiв. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): Комп’ютерна технiка 3-5 Офiснi меблi та обладнання 5-15 Iншi 5-15 При проведеннi технiчних оглядiв, витрати на проведення ремонту визнаються в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв, якщо задовольняють критерiї визнання. Основний засiб знiмається з облiку при його вибуттi або у випадку, якщо вiд його подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигiд. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупнi прибутки та збитки за перiод, в якому визнання активу припиняється. Залишкова вартiсть, строки корисного використання та методи нарахування амортизацiї активiв аналiзуються наприкiнцi кожного фiнансового року та коректуються в мiру необхiдностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Об’єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються згiдно моделi облiку по фактичним витратам за виключенням об’єктiв, якi призначенi для продажу. Амортизацiя iнвестицiйної нерухомостi нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваного термiну корисного використання. При розрахунку амортизацiї були використанi наступнi термiни корисного використання активiв (у роках): 50 – 100 рокiв. Переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi або виключення з даної категорiї проводиться тiльки при змiнi призначення об'єкта, що пiдтверджується: - початком використання нерухомостi як нерухомiсть, зайняту власником, при переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в категорiю нерухомостi, займаної власником; - початком реконструкцiї з метою продажу, при перекладi з переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв; - завершенням перiоду, протягом якого власник займав нерухомiсть, при переведеннi з категорiї нерухомостi, зайнятої власником, до iнвестицiйної нерухомостi ; або - початком операцiйної оренди за договором з iншою стороною, при переведеннi iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi. Якщо окремий об’єкт iнвестицiйної нерухомостi одночасно є об’єктом, який використовується як для потреб власника, так й для надання в оренду, то вартiсть такого об’єкту розподiляється пропорцiйно до площ використаних для потреб власника та надання в оренду Зменшення корисностi активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, то розраховується вартiсть вiдшкодування активу з метою визначення розмiру збиткiв вiд знецiнення (якщо такий має мiсце). Вартiсть очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з двох значень: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж та вартiсть використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, що не генерують надходження грошових коштiв i, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групою активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. При оцiнцi вартостi використання активу, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, властивi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод у складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася. На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума очiкуваного вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до очiкуваного вiдшкодування суми. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою даний актив визнавався б у випадку, якби в попереднi перiоди не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Пiсля такої змiни вартостi, майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Визнання фiнансових iнструментiв Компанiя визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму балансi тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї. Згiдно з МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», фiнансовi активи класифiкуються на чотири категорiї: - фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; - позики та дебiторська заборгованiсть; - iнвестицiї, що утримуються до погашення; i - фiнансовi активи, що є в наявностi для продажу. При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю плюс, у разi, якщо це не iнвестицiї, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, витрати за угодами, прямо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансового активу. Коли Компанiя стає стороною за договором, то вона розглядає наявнiсть у ньому вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток у випадку, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного договору. Компанiя класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю в кiнцi кожного фiнансового року. Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на «стандартних умовах» визнаються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язання купити актив. Угоди з купiвлi або продажу на «стандартних умовах» - це покупка або продаж фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу в термiни, встановленi законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток Фiнансовий актив вiдноситься до фiнансових активiв, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо Компанiя управляє такими iнвестицiями та приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi справедливої вартостi, вiдповiдно до прийнятих управлiнням ризикiв або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до проведення операцiї, визнаються через прибуток чи збиток в мiру їх виникнення. Фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються в прибутках або збитках. Позики та дебiторська заборгованiсть Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсної оцiнки позики та дебiторська заборгованiсть облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням ефективної вiдсоткової ставки за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням знижок або премiй, що виникли при придбаннi, й включає комiсiйнi, якi є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, i витрати по здiйсненню угоди. Доходи i витрати, що виникають при припиненнi визнання активу у фiнансовiй звiтностi, при знецiненнi та нарахування амортизацiї, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. При первiсному визнаннi, виданi позики облiковуються за справедливою вартiстю виданих коштiв, що визначається з використанням ринкових вiдсоткових ставок на подiбнi iнструменти, якщо вони iстотно вiдрiзняються вiд вiдсоткової ставки за виданою позикою. Надалi позики оцiнюються за амортизованою вартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка. Рiзниця мiж справедливою вартiстю виданих коштiв та сумою погашення позики вiдображається як вiдсотки до отримання протягом термiну, на який видано позику. Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням будь-яких витрат, пов'язаних iз здiйсненням операцiї, i будь-якого дисконту або премiї при погашеннi. Позики, термiн погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий стан, включаються до складу необоротних активiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються iз залишкiв грошових коштiв i депозитiв до запиту з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше. Банкiвськi овердрафти, що погашаються на вимогу й складають невiд'ємну частину управлiння грошовими коштами Компанiї, є компонентом грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей звiту про рух грошових коштiв. Iнвестицiї, наявнi для продажу Наявнi для продажу фiнансовi активи - це непохiднi фiнансовi активи, якi спецiально вiднесенi в дану категорiю або якi не були вiднесенi до жодної з iнших трьох категорiй. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою вартiстю, а нереалiзованi прибуток або збиток визнаються в iншому сукупному прибутку. При вибуттi iнвестицiї накопичений прибуток або збиток, ранiше вiдображенi в iншому сукупному прибутку, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Вiдсотки, заробленi або сплаченi за iнвестицiями, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як вiдсотковi доходи або витрати, з використанням ефективної ставки вiдсотка. Дивiденди, заробленi з iнвестицiй, визнаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки в момент отримання прав на них. Iнвестицiї, що утримуються до погашення Якщо Компанiя має намiр i може утримувати до погашення борговi цiннi папери, такi фiнансовi iнструменти класифiкуються як такi, що утримуються до погашення. Фiнансовi активи, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартiстю, плюс витрати, безпосередньо пов'язанi з проведенням операцiї. Пiсля первiсного визнання, вони оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Будь-який продаж або перекласификацiя iнвестицiй, що утримуються до погашення у сумi, що перевищує iстотну незадовго до дати їх погашення, призведе до перекласификацiї всiх iнвестицiй, утримуваних до погашення, на iнвестицiї, наявнi для продажу. Це допоможе запобiгти Компанiї класифiкувати iнвестицiйнi цiннi папери у якостi таких що є в наявностi для продажу, протягом поточного та двох наступних фiнансових рокiв. Справедлива вартiсть Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Передбачувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних методiв оцiнки на кiнець року; вона не вказує на справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу повного пакету певного фiнансового iнструменту Компанiї. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам та iнших факторiв. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на iснуючих фiнансових iнструментах без спроб оцiнити вартiсть очiкуваної ф'ючерсної угоди активiв i пасивiв, якi не вважаються фiнансовими iнструментами. Крiм того, податкова рамiфiкацiя (розгалуженiсть), пов'язана з реалiзацiєю нереалiзованих прибуткiв i збиткiв, може вплинути на оцiнку справедливої вартостi i тому не враховувалася в цiй звiтностi. Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання i позики. Облiкова полiтика щодо їх визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Протягом звiтного перiоду Компанiя не використовувала нiяких фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. Непохiднi фiнансовi зобов'язання При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi наступнi критерiї: - вiднесення в категорiю виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть в методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання прибутку або збитку по них; - зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати, за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; - фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi. Станом на 31 березня Компанiя не мала фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Торгова кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi вiдсотковi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку в складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У даному разi вiдсотковi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними. Знецiнення фiнансових активiв На кожну звiтну дату Компанiя визначає, чи вiдбулося знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Активи, що облiковуються за амортизованою вартiстю Якщо iснує об'єктивне свiдчення про появу збиткiв вiд знецiнення за позиками та дебiторською заборгованiстю, що облiковуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюється як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних втрат, якi ще не виникли), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка по фiнансовому активу (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою при первiсному визнаннi). Балансова вартiсть активу повинна бути знижена або безпосередньо, або з використанням резерву. Сума збитку визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Спочатку Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення окремо по кожному фiнансовому активу, який окремо є суттєвим, або на сукупнiй основi фiнансових активiв, якi окремо не є суттєвими. Якщо встановлено, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi окремо оцiненого фiнансового активу, незалежно вiд того, є вiн суттєвим чи нi, такий актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику, i ця група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi . Активи, що оцiнюються на предмет знецiнення iндивiдуально, i за якими виникає або продовжує мати мiсце збиток вiд знецiнення, не включаються в сукупну оцiнку на предмет знецiнення. Якщо в наступний перiод сума збитку вiд знецiнення зменшується, i таке зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як було визнано знецiнення, ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi вiдновлюється. Будь-яке подальше вiдновлення збитку вiд знецiнення визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод в такому обсязi, щоб балансова вартiсть активу не перевищувала амортизовану вартiсть цього активу на дату вiдновлення. По дебiторськiй заборгованостi створюється резерв пiд знецiнення в тому випадку, якщо iснує об'єктивне свiдчення (наприклад, ймовiрнiсть неплатоспроможностi чи iнших iстотних фiнансових труднощiв дебiтора) того, що Компанiя не отримає всi суми, що належать їй вiдповiдно до умов поставки. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецiненi заборгованостi припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадiйними. Фiнансовi активи, наявнi для продажу Сума збитку вiд знецiнення iнвестицiй, наявних для продажу, визнається шляхом вiднесення до прибутку або збиткiв, визнаного в iншому сукупному доходi, i представленого за справедливою вартiстю в резервному капiталi. Накопичений збиток, перемiщений з iншого сукупного доходу i визнаний у прибутках i збитках, представляє собою рiзницю мiж вартiстю придбання, за вирахуванням погашення основної суми та амортизацiї, i справжньої справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутках та збитках. Змiни резервiв пiд знецiнення, пов'язаних з тимчасовою вартiстю, вiдображаються як частина процентного доходу. Припинення визнання фiнансових активiв та зобов'язань Фiнансовi активи Визнання фiнансового активу (або, якщо доречно, частини фiнансового активу, або частини групи подiбних фiнансових активiв) припиняється у разi: - закiнчення дiї прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу; - збереження Компанiєю права на отримання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям на себе зобов'язання виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; або - передачi Компанiєю належних їй прав на отримання грошових надходжень вiд такого активу i якщо Компанiя або а) передала практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з таким активом, або (б) не передала й не зберегла за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, але при цьому передала контроль над активом. У разi якщо Компанiя передала свої права на отримання грошових надходжень вiд активу, при цьому не передавши й не зберiгши за собою практично всi ризики i вигоди, пов'язанi з ним, а також не передавши контроль над активом, такий актив вiдображається в облiку в розмiрi подальшої участi компанiї в цьому активi. Продовження участi в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за меншою з двох сум: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї, яка може бути пред'явлена Компанiї до оплати. Фiнансовi зобов'язання Визнання фiнансового зобов'язання припиняється в разi погашення, анулювання або закiнчення термiну погашення вiдповiдного зобов'язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов'язання iншим зобов'язанням перед тим же кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення iстотних змiн в умови iснуючого зобов'язання, визнання первiсного зобов'язання припиняється, а нове зобов'язання вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов'язань у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод Операцiї в iноземних валютах Українська гривня є функцiональною валютою i валютою представлення фiнансової звiтностi. Операцiї у валютах, вiдмiнних вiд української гривнi, спочатку вiдображаються за курсами обмiну, що переважили на дати здiйснення операцiй. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в таких валютах, перераховуються в гривнi за курсами обмiну, чинним на звiтну дату. Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку, вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод. Немонетарнi активи та зобов'язання, деномiнованi в iноземних валютах, якi вiдображенi у звiтностi за первiсною вартiстю, перераховуються в гривнi за курсом обмiну на дату здiйснення операцiї. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти включають готiвку в касi i залишки на поточних рахунках у банках. Еквiваленти грошових коштiв включають короткостроковi iнвестицiї з початковим термiном погашення три мiсяцi або менше, якi можуть бути конвертованi в певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни вартостi. Передоплати постачальникам Передоплати постачальникам вiдображаються за їх чистою вартiстю реалiзацiї за вирахуванням резерву пiд сумнiвну заборгованiсть. Запаси Запаси оцiнюються за вартiстю, меншою з двох: собiвартостi та чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вибуттi здiйснюється з використанням методу середньозваженої оцiнки. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою оцiночну цiну продажу в ходi звичайної господарської дiяльностi за вирахуванням оцiночних витрат на доробку i витрат, необхiдних для здiйснення торгової угоди. Запаси перiодично переглядаються з метою створення резервiв пiд погiршення якостi, старiння або надлишок запасiв. Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть спочатку облiковується за справедливою вартiстю, а згодом вiдображається за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Аванси, отриманi Аванси, отриманi вiд клiєнтiв, спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, а згодом вiдображаються за амортизованою вартiстю за принципом ефективної вiдсоткової ставки. Кредити та позики Первiсне визнання кредитiв i позик здiйснюється за їх справедливою вартiстю, що становить отриманi надходження, за вирахуванням будь-яких понесених витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання всi кредити i позики вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у складi чистого прибутку або збитку в момент вибуття зобов'язання, а також у процесi амортизацiї. Кредити i позики класифiкуються як поточнi, коли початковий термiн погашення настає протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат (i) Державний пенсiйний план з фiксованими внесками Компанiя бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, згiдно з якою роботодавець повинен здiйснювати внески, розрахованi як вiдсоткова частка вiд загальної суми заробiтної плати. Цi витрати у звiтi про сукупнi прибутки та збитки вiдображаються у перiодi, в якому нараховується заробiтна плата. Оренда Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються всi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки за перiод з використанням прямолiнiйного методу нарахування доходiв протягом термiну оренди. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Резерви Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулої подiї, та є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбен вiдтiк економiчних вигiд, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Компанiя передбачає отримати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрата, що вiдноситься до резерву, вiдображається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки за перiод за вирахуванням вiдшкодування. Якщо вплив змiни вартостi грошей у часi iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доречно, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Визнання доходiв Дохiд вiд реалiзацiї послуг з основної дiяльностi визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Компанiя одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї i сума доходу може бути достовiрно визначена. Сума доходу визначається на основi застосування тарифiв на послуги, затверджених керiвництвом Компанiї. Доходи вiд iнших продажiв визнаються при дотриманнi всiх наступних умов: - Всi iснуючi ризики i вигоди, що випливають з права власностi на товар, переходять вiд Компанiї до покупця; - Компанiя не зберiгає за собою управлiнськi функцiї, що випливають з права власностi, а також реальний контроль над проданими товарами; i - Витрати, якi були понесенi або будуть понесенi в зв'язку з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Чистi фiнансовi витрати Чистi фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв по залученим кредитам та позикам, прибутки та збитки вiд дисконту фiнансових iнструментiв. Чистi фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Витрати по вiдсотках, пов'язанi з позиками, визнаються як витрати в момент їх виникнення. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного перiоду та вiдкладений податок. Поточний та вiдкладений податок на прибуток вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв за перiод за виключенням тiєї їх частини, яка вiдноситься до операцiй, що визнаються безпосередньо у складi власного капiталу чи в складi iншого сукупного прибутку. Поточний податок Поточний податок на прибуток – це сума податку, що належить до сплати або отримання у вiдношеннi оподатковуваного прибутку чи податкових збиткiв за рiк, розрахованих на основi дiючих чи по сутi введених в дiю станом на звiтну дату податкових ставок, а також всi коригування величини зобов’язань по сплатi податку на прибуток за минулi роки. Вiдкладений податок Вiдкладений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань по всiх тимчасових рiзницях на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги в податковому облiку. Вiдкладенi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: - вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, а нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, що вiдносяться до iнвестицiй у дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому. Вiдкладенi податковi активи визнаються по всiм оподатковуваним тимчасовим рiзницям та перенесенню на наступнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю що вiднiмається, а також використовувати податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди , крiм випадкiв, коли: - вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток; i - щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдкладенi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдкладеного податкового активу. Невизнанi ранiше вiдкладенi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдкладенi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на основi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Податок на прибуток, пов'язаний зi статтями, якi вiдображаються безпосередньо у складi капiталу, вiдображається у складi капiталу, а не в звiтi про сукупнi прибутки та збитки. Вiдкладенi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку при наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи в рахунок поточних податкових зобов'язань, i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладеним тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. 4. ОСНОВНI СУДЖЕННЯ, ОЦIНКИ ТА ФАКТОРИ НЕВИЗНАЧЕНОСТI Пiдготовка фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з МСФЗ вимагає вiд керiвництва Компанiї визначення оцiнок та припущень, що впливають на сума активiв та зобов’язань, розкриття умовних активiв та зобов’язань станом на звiтну дату, а також суми доходiв та витрат за звiтний перiод. Визначення таких оцiнок включає суб’єктивнi фактори та залежить вiд минулого досвiду, поточних та очiкуваних економiчних умов та iншої доступної iнформацiї. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятись вiд визначених оцiнок. Найбiльш iстотними областями, що вимагають використання оцiнок та припущень керiвництва, представленi наступним чином: • термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв; • оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi; • резерв сумнiвних боргiв; • визнання вiдстрочених податкових активiв • виплати по пенсiйному забезпеченню працiвникiв Термiн корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв Оцiнка термiнiв корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв є предметом професiйного судження, яке базується на основi досвiду використання аналогiчних активiв. Майбутнi економiчнi вигоди вiд даних активiв, виникають переважно вiд їх поточного використання пiд час надання послуг. Тим не менш, iншi фактори, такi як фiзичний та моральний знос, часто призводять до змiн розмiрiв майбутнiх економiчних вигiд, якi як очiкується будуть отриманi вiд використання даних активiв. Керiвництво перiодично оцiнює правильнiсть остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв. Ефект вiд перегляду остаточного термiну корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв вiдображається у перiодi, коли такий перегляд мав мiсце чи в майбутнiх звiтних перiодах, якщо можливо застосувати. Вiдповiдно, це може вплинути на величину майбутнiх амортизацiйних вiдрахувань та балансову вартiсть основних засобiв. Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв, що ґрунтується на переоцiнцi та зменшення їх корисностi Компанiя повинна перiодично, як це встановлено керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними стандартами оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), дохiдний метод. Крiм того основнi засоби Компанiї аналiзуються на предмет виявлення ознак зменшення корисностi. При визначеннi ознак зменшення корисностi, активи, що не генерують незалежнi грошовi потоки, вiдносяться до вiдповiдної одиницi, що генерує грошовi потоки. Керiвництво неминуче застосовує суб’єктивне судження при вiднесеннi активiв, що не генерують незалежнi грошовi потоки, до вiдповiдних генеруючи одиниць, а також при оцiнцi термiнiв та величини вiдповiдних грошових потокiв в рамках розрахунку вартостi активу у використаннi. Резерв сумнiвних боргiв Компанiя проводить нарахування резерву сумнiвних боргiв з метою покриття потенцiйних збиткiв у випадках неспроможностi дебiтора здiйснювати необхiднi платежi. При оцiнцi достатностi резерву сумнiвних боргiв керiвництва враховує поточнi загальноекономiчнi умови, платоспроможнiсть дебiтора та змiни умов здiйснення платежiв. Коригування суми резерву сумнiвних боргiв, що вiдображена у фiнансовiй звiтностi, можуть проводитись у результатi змiни економiчної чи галузевої ситуацiї або фiнансового стану окремих клiєнтiв. Визнання вiдстрочених податкових активiв Чистий вiдстрочений актив з податку на прибуток, вiдображений у звiтi про фiнансовий стан, визнається щодо доходiв i витрат, якi можуть у майбутньому зменшити оподатковуваний прибуток. Вiдкладенi податковi активи визнаються тiльки у випадку, якщо iснує ймовiрнiсть реалiзацiї вiдповiдного зменшення оподатковуваного прибутку. При визначеннi майбутньої оподатковуваного прибутку та суми можливих у майбутньому податкових вирахувань, керiвництво покладається на свої професiйнi судження i використовує оцiночнi данi, виходячи з величини оподатковуваного прибутку останнiх рокiв i очiкувань щодо оподатковуваного прибутку майбутнiх перiодiв, якi є обґрунтованими в обставинах, що склалися. 5. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МIЖНАРОДНИХ СТАНДАРТIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р., була вперше пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Вiдповiдно, як це i зазначено в облiковiй полiтицi, Компанiя пiдготувала фiнансову звiтнiсть, вiдповiдно вимогам МСФЗ, якi застосовнi до звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2012 р. або пiзнiше. При першому застосуваннi МСФЗ, у Компанiї не було необхiдностi в застосуваннi виняткiв з вимог стандартiв, якi передбаченi МСФЗ 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 6. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року був наступним: Право власностi на програмне забезпечення та комп’ютернi програми Лiцензiї Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2016р. 45948 9 45957 надiйшло - - - вибуло - - - на 31.12.2016р. 45948 9 45957 Знос на 01.01.2016р. 3687 7 3694 нараховано 1169 1 1170 вибуло - - - на 31.12.2016р. 4856 8 4864 Балансова вартiсть: на 01.01.2016 р. 42161 2 42263 на 31.12.2016 р. 41092 1 41093 Право власностi на програмне забезпечення включають технiчнi розробки, якi використовуються Компанiєю для забезпечення автоматизацiй робочих процесiв компанiй та для забезпечення органiзацiї проведеннi торгiв на фондовiй бiржi. Компанiя не проводила переоцiнку вартостi наявних в неї нематерiальних активiв у зв’язку з вiдсутнiстю активного ринку на подiбнi активи та вiдсутнiстю постiйних замовлень на продукцiю Компанiї для розрахунку майбутнiх грошових потокiв. 7. ОСНОВНI ЗАСОБИ Рух основних засобiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року був наступним: Офiснi меблi та обладнання Iншi Всього Первiсна вартiсть на 01.01.2016 р. 9 151 160 Надiйшло - - - Вибуло - - - на 31.12.2016 р. 9 151 160 Знос на 01.01.2016 р. 9 142 151 Нараховано - 4 4 Вибуло - - на 31.12.2016 р. 9 146 155 Балансова вартiсть: на 01.01.2016 р. - 9 9 на 31.12.2016 р. - 5 5 Компанiя не проводила переоцiнку основних засобiв на звiтну дату. У результатi вивчення цiн щодо аналогiчних основних засобiв (вiдносно яких така iнформацiя доступна), керiвництво Компанiї дiйшло висновку, що справедлива вартiсть об’єктiв основних засобiв не суттєво вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi. На звiтну дату основнi засоби не були наданi у будь-яку заставу, та не обмеженi у розпорядженнi та використаннi Компанiєю. 8. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2016 року становить: 2016 2015 За товари, роботи, послуги 412 367 За виданими авансами - 25 Разом 412 392 Поточна дебiторська заборгованiсть включає заборгованiсть за послуги з органiзацiї проведення торгiв, якi на звiтну дату не були оплаченi. Керiвництво Компанiї вважає, що дебiторська заборгованiсть за послуги Компанiї буде погашена шляхом отримання грошових коштiв та балансова вартiсть торгової дебiторської заборгованостi дорiвнює її справедливiй вартостi. 9. IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2016 року iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає: 2016 2015 Надання поворотної фiнансової допомоги - 1100 За розрахунками з нарахованих доходiв 13 - Iншi 27 549 Резерв сумнiвних боргiв (24) (24) Разом 16 1625 Резерв сумнiвних боргiв створився у 2014 роцi, з признанням неплатоспроможним ПАТ «Банк Форум», в якому було вiдкрито поточний рахунок Компанiї. Резерв створився на всю суму залишку у розмiрi 24045,52 грн. 10. ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ Станом на 31 грудня 2016 року поточнi фiнансовi iнвестицiї включають цiннi папери : 2016 2015 Облiгацiї Мiнiстерства фiнансiв України (ОВДП, за справедливою вартiстю) 11858 5970 Разом 11858 5970 11. ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ Станом на 31 грудня 2016 року грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточних рахунках банкiв: 2016 2015 Українськi гривнi 2989 13104 Долари США - - Разом 2989 13104 12. СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ Станом на 31 грудня 2016 року статутний капiтал Компанiї становив 50 000 000 (П’ятдесят мiльйонiв) гривень. Вiн подiляється на 5 000 000 000 (П’ять мiльярдiв) акцiй, кожна номiнальною вартiстю 0,01 грн.(одна) копiйка. Всi акцiї Компанiї простi iменнi, випущенi у бездокументарнiй формi. Держателi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються та затверджуються на щорiчних загальних зборах акцiонерiв. За результатами дiяльностi за рiк, що скiнчився 31 грудня 2015 року Компанiя не оголошувала дивiденди до виплати. Структура акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня є наступною: 2016 2015 Кiлькiсть акцiй, шт. % Кiлькiсть акцiй, шт. % Акцiонери, що володiють пакетом бiльш нiж 10 % ПАТ «Бiржова група Перспектива» 4711786160 94,2357 4711786160 94,2357 Всього 4711786160 94,2357 4711786160 94,2357 Акцiонери, що володiють пакетом менш нiж 10 % 288213840 5,7643 288213840 5,7643 Разом 5000000000 100 5000000000 100 Протягом звiтного перiоду рiшення про збiльшення статутного капiталу не приймались. 13. РЕЗЕРВНИЙ КАПIТАЛ Резервний капiтал формується згiдно законодавства України з метою забезпечення покриття збиткiв пiдприємств. Встановлений законодавством розмiр резервного капiталу становить не менше 25 % статутного капiталу. Формування резервного капiталу проводиться шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi 50 вiдсоткiв прибутку Компанiї. 14. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИПЛАТ ПЕРСОНАЛУ Забезпечення виплат персоналу включають зобов’язання з оплати вiдпусток працiвникам, якi Компанiя буде сплачувати у майбутньому при наданнi вiдпусток, або у виглядi компенсацiї у разi звiльнення працiвникiв, по яким залишились невикористанi вiдпустки. Забезпечення виплат невикористаних вiдпусток на протязi 2016 року сформовано не було у зв’язку з несуттєвiстю розрахункової суми забезпечення. 15. ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2016 року поточнi зобов'язання включають: 2016 2015 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 56 38 Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 21 52 Зобов’язання за розрахунками зi страхування 4 7 Зобов’язання за розрахунками з оплати працi 13 14 Кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - - Iншi 5987 13009 Разом 6081 13120 16. ЧИСТИЙ ДОХОД (ВИРУЧКА) ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року доходи вiд основних операцiй за категорiями включають: 2016 2015 Продаж готової продукцiї (послуг) 1374 3907 Iншi доходи - - Разом 1374 3907 17. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року витрати, пов’язанi з надання послуг Компанiєю включають: 2016 2015 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 196 122 Амортизацiя 986 1396 Iншi - 1753 Разом 1182 3271 18. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року адмiнiстративнi витрати включають: 2016 2015 Матерiальнi затрати 5 38 Оплата працi та вiдрахування у соцiальнi фонди 493 335 Податки - - Амортизацiя 188 20 Iншi 6 724 Разом 692 1117 19. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року iншi операцiйнi прибутки та збитки (нетто) включають: 2016 2015 Iншi операцiйнi прибутки Отриманi штрафи - - Iншi операцiйнi прибутки 89 223 Всього iнших операцiйних прибуткiв 89 223 Iншi операцiйнi збитки Визнанi штрафи та пенi - - Iншi операцiйнi витрати 18 7 Всього iнших операцiйних збиткiв - - Разом 127 216 20. IНШI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ За рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року iншi прибутки та збитки включають: 2016 2015 Iншi фiнансовi доходи 528 233 Фiнансовi витрати 43 7 Iншi доходи - 188 Iншi витрати - - Всього 485 414 21. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК Ставка оподаткування, якi застосовувалися до Компанiї протягом звiтного перiоду були наступними: З 1 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. 18% Компоненти витрат по податку на прибуток Компанiї за рiк, що скiнчився 31 грудня, включають: 2016 2015 Поточний податок 10 27 Вiдстрочений податок - - Разом 10 27 22. ОПЕРАЦIЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ У вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони», сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити значний вплив на дiяльнiсть iншої сторони в процесi прийняття фiнансових або операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої пов’язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдношень, а не тiльки їх юридичнiй формi. Пов’язанi сторони можуть укладати угоди, якi не проводилися б мiж непов’язаними сторонами. Цiни та умови таких угод можуть вiдрiзнятися вiд цiн та умов угод мiж непов’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,2357 % акцiй Компанiї. Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2016 року вiдсутнi. 23. ПОДАЛЬШI ПОДIЇ Чи вiдбулися будь-якi подiї пiсля звiтної дати, якi могли би вплинути на фiнансову звiтнiсть за звiтний перiод: Подiя 2017 року Вiдповiдь Компанiї Чи з’явилися новi зобов’язання, новi позики або новi гарантiї нi Чи були будь-якi активи вiдчуженi урядом або знищенi, наприклад через пожежу або повiнь нi Чи були зробленi або чи передбачаються будь-якi незвичайнi облiковi коригування нi Чи планує Компанiя продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi так 25. ЧИННИКИ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ Чинники фiнансових ризикiв Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають позики i торгову кредиторську заборгованiсть. Вказанi фiнансовi зобов'язання призначенi, головним чином, для забезпечення фiнансування дiяльностi Компанiї. Компанiя має рiзнi фiнансовi активи, наприклад: торгову дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти, якi виникають безпосередньо в ходi господарської дiяльностi Компанiї. В процесi своєї дiяльностi Компанiя пiдлягає впливу рiзних фiнансових ризикiв. Компанiя придiляє особливу увагу непередбачуваностi фiнансових ринкiв i має на метi звести до мiнiмуму їх негативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанiї. Основнi цiлi управлiння фiнансовими ризиками - визначити лiмiти ризикiв i встановити контроль над тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Метою управлiння операцiйними i юридичними ризиками є забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикiв до мiнiмуму. Управлiння капiталом Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї. Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу. Директор С.Є. Шишков

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статуi розмiр вiдсутнi.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

Оцiнки не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Пов’язаними сторонами Компанiї виступає ПАТ «БIРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА», якiй належить 94,235723% акцiй Компанiї. Залишки розрахункiв по операцiям з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня вiдсутнi.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

Рекомендацiй (вимог) щодо аудиторсього висновку з боку органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Перевiрку фiнансової звiтностi за 2016р. проводить Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «ФIНЕКС-АУДИТ», код ЄДРПОУ 32237449, мiсцезнаходження м. Харкiв, вул. Чайковського, буд 5/7/9, к.2 Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 3095, видане за рiшенням Аудиторської Палати України № 118 вiд 26.12.2002 р., дiю подовжено до 27.09. 2017 р. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, Свiдоцтво № 48, серiя та номер П 000048, внесено за рiшенням НКЦПФР вiд 12.03.2013 р. (дiйсне до 27.09.2017 р.) Сертифiкат аудитора Мозгової Iрини Євгенiвни серiя А № 006621, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р Сертифiкат аудитора Крiмерман Лади Олександрiвни серiя А № 006274, виданий рiшенням Аудиторської Палати України № 176/10 вiд 26.04.2007 р., термiн чинностi продовжено до 26.04.2017 р.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.

14 рокiв

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

За послугами ТОВ АФ "Фiнекс-Аудит" звернулися вдруге.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.

Iншi аудиторськi послуги не надавались.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.

за 2008р. - Аудиторська фiрма "Респект Днiпро" за 2009р. - ТОВ АФ "АФК-ЦЕНТР" за 2010р. - ТОВ "АФ"Концепт Аудит" за 2011р.- ТОВ АФ "АленАудит" за 2012р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2013р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2014р. - ТОВ АФ "АленАудит" за 2015р. - ТОВ АФ "ФIНЕКС-АУДИТ" за 2016р. - ТОВ АФ "ФIНЕКС-АУДИТ"

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг не було.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.

Всi спори i розбiжностi, що виникають мiж фiнансовою установою та споживачами фiнансових послуг вирiшуються шляхом переговорiв мiж сторонами. Пiд час надання iнформацiї клiєнтам ПАТ "ФБ "Перспектива" дотримується вимог законодавства про захист прав споживачiв. У випадку недосягнення згоди мiж фiнансовою установою та споживачем фiнансових послуг шляхом переговорiв, вiн вирушується у судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору, вiдповiдно до чинного законодавтсва в Українi.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.

Уповноваженою особою розглядати скарги є директор Товариства Шишков Станiслав Євгенiйович.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).

Скарги стосовно надання ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА" фiнансових послуг протягом звiтного року не надходили.

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

Станом на 31.12.2016р. справ в з вiдкритим судовим провадженням стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою, стороною яких є емiтент, не має.

 

 

 

КОДИ

 

 

Дата(рік, місяць, число)

2017 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

за ЄДРПОУ

33718227

Територія

 

за КОАТУУ

1210136600

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

66.11

Середня кількість працівників

10

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

 

Адреса

49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

 

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

42263

41093

144

первісна вартість

1001

45957

45957

296

накопичена амортизація

1002

3694

4864

152

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

9

5

23

первісна вартість

1011

160

160

159

знос

1012

151

155

136

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


49644

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

15

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

42272

41098

49826

II. Оборотні активи

Запаси

1100

3

0

2

Виробничі запаси

1101

3

0

2

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

367

412

296

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


25


0


0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

13

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1625

3

4

Поточні фінансові інвестиції

1160

5970

11858

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

13104

2989

19

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

13104

2989

19

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

2

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

21094

15275

321

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

63366

56373

50011

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

51

112

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

195

180

11

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

50246

50292

50011

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

131

за товари, роботи, послуги

1615

38

56

0

за розрахунками з бюджетом

1620

52

21

3

за у тому числі з податку на прибуток

1621

27

10

0

за розрахунками зі страхування

1625

7

4

1

за розрахунками з оплати праці

1630

14

13

3

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

13009

5987

0

Усього за розділом IІІ

1695

13120

6081

138

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0